banner
Lyžařský výcvik

7.A+7.B

Slavnostní vyhlášení nejlepších výtvarníků

9. třída

Škola

Komenského 338

Hořice

2.9.2019

O naší škole

 

ZÁPIS

do ZŠ, Hořice, Komenského 338, 508 01 Hořice

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

V souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 jsme provedli tato opatření k organizaci zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápis proběhne v měsíci dubnu s upuštěním od některých postupů

bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce pro děti narozené do 31. 8. 2014

          je   stanoven na období v rozmezí od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy  - 3jimkqt  
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobním podáním v budově školy vždy ve středu 8.,15.,22. a 29. dubna 2020 od 10:00 do 15:00 hodin na sekretariátu v I. poschodí budovy 338, tel: 493 620 043

Pokud by bylo podání učiněno e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

1. jméno a příjmení žadatele (dítěte),

2. datum narození,

3. místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního   

    řádu),

4. označení správního orgánu, jemuž je žádost určena tzn. ZŠ, Hořice, Komenského 338,

5. podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě    

    při podání žádosti zastupuje).

6.zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň nutné doložit oprávnění

   dítě zastupovat.

7. V případě žádosti o odklad povinné školní docházky, správní řízení o zápisu se přeruší do

    doby vydání doporučení školského poradenského zařízení, nejpozději do 15. 8. 2020.

formulář k vyplnění naleznete : 

http://www.zshorice.eu/organizace/formulare-pro-rodice/

Pak musíme žádost vyřídit.

Rodný list dítěte bude předložen při prvním setkání zákonných zástupců s třídním učitelem po zmírnění opatření vládou. Žadatelé zároveň poskytnou škole email a telefonický kontakt.

Děkujeme za důvěru, že jste se rozhodli svěřit Vaše dítě ke vzdělávání naší škole.

Dr. Kamil Vávra, ředitel školy

         -------------------------------------------------------------------------------------------

 

 UKAŽ, CO SE SKRÝVÁ ZA TVOU ROUŠKOU!

Bude ti stačit tužka a papír nebo počítač. Nesmí chybět fantazie.

Připoj se k velké výzvě projektu MAP II určené všem spisovatelům a básníkům ze základních škol v Hořicích a okolí

           

TADY jsem doma

 

Co máš rád/ráda na místě, kde žiješ?

Co bys ukázal/a kamarádovi, který by přijel na návštěvu?

Čím bys ho chtěl/a zaujmout, překvapit, pochlubit se?

Co vidíš, když se nikdo jiný nedívá?

 

 

Pošlete nám psaný příběh, pohádku, vyprávění, básničku, sci-fi apod, prostě volná forma v rozsahu max. 2 strany A4. Důležité je dodržet téma - území, region, kraj, kde žijete.

Výzva je určena žákům prvního i druhého stupně. Hodnocení bude probíhat právě v těchto dvou kategoriích (1. – 5. třída, 6. – 9. třída)

Psané texty posílejte v elektronické podobě na emailovou adresu map@podchlumi.cz , ručně psané texty pak poštou na MAS Podchlumí, z.s., Holovousy 39, 508 01  Hořice - do levého horního rohu obálky uveďte TADY JSEM DOMA. Text je možné i nafotit nebo naskenovat.

Každý text je třeba označit jménem a příjmením autora, bydlištěm, školou a třídou, emailem.

Ze všech zaslaných děl budou v každé kategorii vybrána 3 nejzajímavější díla a jejich autoři budou náležitě odměněni. Vyhlášení na konci května 2020.

 

Termín odevzdání vašich děl je 30. dubna 2020.

Zasláním textu do soutěže souhlasí autor a jeho zákonný zástupce s tím, že dílo může být zveřejněno a budou zpracována osobní data autora. Správcem osobních údajů účastníka výzvy je MAS Podchlumí, z.s.; projekt MAP pro ORP Hořice II.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

vývoj situace nás vede k hledání dlouhodobého řešení výuky a komunikace s Vámi a našimi žáky. Proto škola přistoupila k urychlení plánovaného zavedení komunikační platformy Microsoft Teams, která se měla stát součástí našeho vyučovacího systému od následujícího školního roku. V současné chvíli však pokládáme Microsoft Teams za ideální možnost, jak soustředit veškeré úkoly, probírané učivo a komunikaci na jednom místě, nebo jak ulevit Vám, rodičům, od povinnosti předávat žákům úkoly.

Jak to celé funguje? Tato platforma poskytuje komunikační nástroje, možnost sdílet materiály, zadávat testy, komunikaci se všemi vyučujícími. A to vše uspořádaně, přehledně a jednoduše. Pro každého žáka 2. stupně (od 5. ročníku) škola zařídila licenci Office 365, která Vám umožní nainstalovat si ZDARMA vše, co Microsoft Office 365 nabízí a je potřebné pro žáky i pro Vás (Word, Excel, PowerPoint nebo právě Teams). Vše je k volnému využití pro každou domácnost až na 5 zařízení (PC, mobil, tablet, …), a to po dobu, kdy bude dítě žákem naší školy. Instalace není náročná. Navíc věříme, že naši šikovní a zruční žáci, zběhlí v používání moderních technologií, Vám hravě poradí.  Na své e-maily dostanete přihlašovací údaje Vašeho dítěte. Platforma zařadí žáka k jednotlivým předmětům a vyučujícím, které má ve svém rozvrhu (např. matematika 9. ročník). Zde bude žák dostávat úkoly, odevzdávat některé práce, a hlavně komunikovat se svým učitelem. Vyučující budou k dispozici online (v konkrétní dohodnutý čas). Vy, rodiče, pak můžete kdykoliv práci kontrolovat, nahlédnout do dění a mít přehled, jak je žák v plnění práce úspěšný, jaké dostává známky atd.

Pevně věříme, že Vám i žákům bude tento komunikační nástroj vyhovovat, že posune výuku směrem kupředu a přinese žákům zkušenost s prací, která je v dnešní době stále běžnější. Při studiu na středních a vysokých školách pak automatická. Děkujeme a trpělivost a spolupráci.

KOMENDATEAM – ZŠ Hořice,  Komenského 338

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

Oznámení o dočasném

UZAVŘENÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

Na základě mimořádného opatření vlády

ze dne 10. 3. 2020 se od středy 11. 3. 2020

zakazuje osobní přítomnost žáků na všech typech škol.

Další informace očekávejte na vývěsce školy,  na www.zshorice.eu

na facebooku

a v emailových zprávách ze školy.

Přihlášení žáci k odběru stravy ze školní jídelny budou

v těchto dočasných opatřeních

od středy 11. 3. 2020 automaticky odhlášeni.

 

--------------------------------------------------------------------------

 Hospodářka školy je přítomna. Pište na mail hospodarka@zshorice.eu

493620043, 777 913 756 pokud budete potřebovat.

 

 

 

 

 

 Nové stránky školy na Facebooku!

Od této chvíle nás můžete sledovat na https://www.facebook.com/Komenskeho338/

a dozvídat se ihned, co se na naší škole děje.

                 

.........................................................................................................

 

 

 

 

Priority naší školy

Naše škola se kromě výuky podle školního vzdělávacího programu zaměřuje na několik základních priorit, které považuje za klíčové:

 • učíme interaktivně
 • zdokonalujeme vzdělávací proces v souladu s výsledky dosaženými ve vědě
 • uplatňujeme moderní pedagogické přístupy
 • chceme zvýšit finanční gramotnost žáků
 • klademe důraz na čtenářské a komunikativní dovednosti žáků
 • zabýváme se multikulturní, mediální a polytechnickou výchovou
 • angličtinu vyučujeme již od 1. ročníku
 • podporujeme projektové vyučování
 • organizujeme množství výletů, pobytů v přírodě, a lyžařský výcvik
 • otevřeně komunikujeme a přistupujeme vstřícně ke všem
 • zakládáme si na a úzké spolupráci s rodinou
 • zúčastňujeme se mnoha sportovních, kulturních i vědomostních soutěží
 • individuálně pečujeme o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami

Naši učitelé a ostatní zaměstnanci se snaží vytvářet dobrou pracovní atmosféru a dobré mezilidské vztahy, což jsou velice důležité podmínky pro kvalitní činnost školy a neustálé zvyšování její prestiže.

Aktuálně
Divadelní sál Miletín - Listování

Divadelní sál Miletín - Listování

10.3.2020 - 30.4.2020

Naše škola obdržela pozvánku od společnosti MAP II na scénické čtení - LISTOVÁNÍ aneb prožijte knihu více smysly. Pozvání na divadelní představení jsme bez váhání využili a naše návštěva byla realizována právě dnes. Pro druhý stupeň nesl pořad název FAKE NEWS CHALLENGE. Byli jsme svědky krásné práce dvou účinkujících, kteří mistrovsky vysvětlili nebezpečí internetu, klamavou reklamu, chybné šíření zpráv... navíc zábavnou formou a za hlasitého smíchu diváků. Mediální výchova tedy byla splněna na výbornou!
Moc děkujeme společnosti MAP II za realizaci tohoto výchovně - vzdělávacího projektu a těšíme se na další spolupráci.  

10.03.
Strážné - dopolední zaměstnání -

Strážné - dopolední zaměstnání -

2.3.2020 - 30.4.2020

 Sjezdové lyže. Svah sjedeme už úplně všichni!

02.03.
Projekty ESF
 • Projekt Rubikon
 • Meteorologie jako cesta k přírodním vědám
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Informace o probíhajících grantech
 • Učíme digitálně
 • Šablonami k podpoře výuky na ZŠ Hořice
 • Manuální zručnost žáků
Počasí v Hořicích
Aktuální stav počasí v Hořicích
Důležité termíny
Žádné záznamy
Účast na projektech
Žádné záznamy
Nástěnka dokumentů

žádost o vyšetření dítěte - vyplňuji rodiče

žádost o vyšetření dítěte - vyplňuji rodiče

Žádost o uvolnění žáka

Žádost o uvolnění žáka

ZŠ Hořice
Komenského 338
508 01 Hořice
493620043, 493623640

Tel.: 777 913 756
E-mail: hospodarka@zshorice.eu
Datová schránka: 3jimkqt
IČO
: 708 925 47

 

KONTAKT na pověřence školy:

Mgr. Pavla Marková, MBA

pmarkova@toppriority.cz

Základní škola Hořice, Komenského - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz