banner
Slavnostní vyhlášení nejlepších výtvarníků

9. třída

Strzegom

vzájemná spolupráce

Páťáci na výletě 2019
Maďarsko 2019

2019

 

O naší škole

vloženo : 12.5.2021

Vážení rodiče, žáci.

Od 17. 5. nastupují k prezenční výuce do školy všichni žáci 1. i 2. stupně.

 •         výuka i školní družina budou probíhat v běžném režimu
 •         platí plný rozvrh pro žáky všech tříd
 •         školní družina v provozu 6, 30 – 16, 30 hod.

Povinné testování žáků na Covid-19 antigenními testy zajistí vždy v pondělí od 6, 30 do 8, 30 hodin ráno při vstupu do budovy školy poskytovatel zdravotních služeb společnost SAFRES Group s.r.o.

Odběr provádí kvalifikovaný zdravotnický pracovník výtěrem z dutiny ústní, konkrétně z přední části horního patra a z obou tváří.

 Potvrzení o absolvování testu od společnosti SAFRES Group s.r.o. je oproti školnímu samotestování uplatnitelné i mimo školu všude tam, kde je negativní test vyžadován.

V PONDĚLÍ 17. 5. 2021se žáci 2. stupně na testování dostaví s kartičkou pojišťovny (možná kopie)

Žáci, kteří prodělali onemocnění Covid-19 se v průběhu ochranné lhůty 90 dní testovat nemusí za předpokladu, že předloží lékařské potvrzení

Děti, které se dostaví do školy později (popřípadě až další den), se budou testovat samy, testy dostupnými ve škole (odběr z nosní dírky) pod dozorem zaměstnance školy.

 

ORGANIZACE:

 •         vchod 1. stupně - 1. – 5. třídy (průběžný příchod žáků všech tříd)
 •         vchod 2. stupně - 6. – 9. třídy
 •         příchod žáků 6. a 7. tříd 7, 00 – 7, 45 hod. (možno i dříve)
 •         příchod žáků 8. a 9. tříd 7, 45 – 8, 15 hod.
 •         žáci, kteří do školy dojíždí, přijdou po příjezdu autobusu
 •          po otestování a obdržení potvrzení o negativním výsledku se děti přezují v šatně a odchází do své třídy, kde bude zajištěn pedagogický dozor (platí i pro žáky navštěvující ranní školní družinu)
 • -------------------------------------------------------------------------------------------

vloženo 3.5.2021

Přijatí žáci na ZŠ, Hořice, Komenského 338 k zahájení povinné školní docházky ve školním roce 2021/2022 podle registračních čísel

Z001/2021

Z002/2021

Z004/2021

Z005/2021

Z006/2021

Z007/2021

Z008/2021

Z009/2021

Z010/2021

Z011/2021

Z012/2021

Z013/2021

Z014/2021

Z015/2021

Z018/2021

Z019/2021

Z020/2021

Z021/2021

Z022/2021

Z023/2021

Z024/2021

Z026/2021

Z029/2021

Z030/2021

Z033/2021

Z034/2021

 

        30.4.2021                                                                                                                     Dr. Kamil Vávra  ředitel  školy

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

aktualizováno 7.4.2021

Návrat do škol 12. 4. 2021

Vážení rodiče, poskytujeme vám Vládou ČR a MŠMT ČR dosud uvolněné informace. Situace se vyvíjí. Děkujeme za pochopení.

Žáci prvních stupňů základních škol se do lavic vrátí 12. dubna 2021. Přidají se k nim i předškoláci v mateřských školách. Návrat ale budou provázet přísná epidemiologická pravidla.

Základní školy

 • Do škol se vrátí první stupeň základních škol. Učit se bude v rotační výuce (střídat se budou třídy po týdnech).

Začínat budou: 12. 04. - 16. 04. 2021 První, druhá a čtvrtá třída.

Následující týden: 19. 04. - 23. 04. 2021 Třetí a páté třídy.

 • Povinné budou roušky.
 • Žáci se budou testovat neinvazivními antigenními testy dvakrát týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Pokud bude antigenní test pozitivní v pondělí, půjde žák         na PCR test a nebude docházet do školy. Pokud bude pozitivní ve čtvrtek, tak celá třída počká mimo prezenční výuku na potvrzovací PCR test pozitivního žáka. Pokud se nákaza potvrdí, bude se tím zabývat hygiena.
 • Zatím není jasné, zda se do škol vrátí žáci ve všech okresech, záležet bude na vývoji epidemiologické situace. Klíčovou roli bude hrát kumulativní počet případů za sedm dní na 100 000 obyvatel. V okrese by neměl být vyšší, než je toto číslo za celou ČR. Rozhodnutí padne ve středu.
 • Možné jsou individuální konzultace ve formátu jeden žák, jeden učitel či skupinové konzultace pro žáky 2. stupně ohrožené horším prospěchem, či žáků devátých tříd maximálně ve skupině 6 žáků.

Družiny

 • Školní družiny budou otevřeny pro žáky, jichž se týká prezenční výuka.

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

aktualizováno 7.4.2021

Zápis dětí do první třídy v základní škole, Hořice, Komenského 338  pro školní rok 2021/2022

            V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se uskuteční

 

Zápis do 1. třídy proběhne distanční formou bez osobní přítomnosti dětí   

a zákonných zástupců v termínu 19. 4. – 30. 4. 2021.

 

Žádost o přijetí mohou zákonní zástupci doručit:

 • do schránky na budově školy
 • poštou
 • e-mailem s elektronickým podpisem
 • do datové schránky
 • osobně přímo ve škole (v pracovních dnech 8, 00 – 13, 00 hod.)
 • Formuláře na stránkách školy naleznete zde, i pro odklady:

  www.zshorice.eu/organizace/formulare-pro-rodice/

    

  mobil                                               777 913 931
                                                           777 913 756
  pevná linka v úředních hodinách 493 620 043
  mail: hospodarka@zshorice.eu, zástupce@zshorice.eu

ředitel: PaedDr. Kamil Vávra, tel. 493 623 640, e-mail: reditel@zshorice.eu, www.zshorice.eu

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad, tzn. že zapsány budou děti, které se narodily do 31.8.2015.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2021 do konce června 2022, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce 2021/2022, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září 2015 do konce prosince 2015 je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum), podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna 2016 do konce června 2016 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

K zápisu se dostaví také zákonní zástupci dětí (děti), kterým byla v loňském roce odložena povinná školní docházka.

 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Obecně závazná vyhláška města Hořice č. 3/2017, kterou se stanoví části společných školských obvodů u základních škol zřízených městem Hořice (v příloze).  Žák plní povinnou školní docházku v základní škole se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu v případě cizince místo pobytu dítěte, pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.   

 

Rodiče či jiní zákonní zástupci  si přinesou k zápisu  rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz.

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

vloženo 28.12.2020

Usnesením  vlády  ČR ze dne 23. prosince 2020 č. 1377

se ode dne 27. prosince od 00:00 hod. do dne 10.ledna 2021 do 23:59 hod. omezuje provoz základních škol.

-zakazuje se osobní přítomnost žáků na základní škole s výjimkou:

 

 

žáků 1. a 2. ročníku základní školy, kteří se budou vzdělávat prezenčně

 • výuka   1. třída do 11,30 hodin
 • výuka   2. třída do 11,45 hodin

provozu školní družiny pro tyto žáky,  za podmínky, že v oddělení budou přítomni žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky.

Rozdělení oddělení:

 • 1. třída – M. Sůvová, A. Ježková
 • 2. třída – J. Krausová

Ráno všichni žáci vstupují do školy přes školní družinu 7,00 – 7,45 hodin.tj. vstupem II. stupně. Vchod do I. stupně bude uzamčen.

individuální konzultace (pouze jeden žák, jeden pedagogický pracovník a popř. zákonný zástupce žáka)

 

Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Všichni žáci a pracovníci jsou ve školní budově a při všech činnostech jsou povinni nosit roušky.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen se souhlasem ředitele školy.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

9.4.2020

Kontakt na školní metodičku prevence: kirchhofovamichaela@komenskeho.onmicrosoft.com

 

Situace ve školách po pandemickém přerušení pravidelné školní docházky aneb důležitost primární prevence

https://www.osprch.cz/ nebo https://www.sipkhk.cz/infoportal/prevence-rizikoveho-chovani/ostatni-prevence-rizikoveho-chovani

 

Zpravodaj prevence rizikového chování pro školy a školská zařízení Královéhradeckého kraje 1/2020

Odkazy pro učitele, žáky i rodiče na zopakování pravidel pro bezpečné užívání kybernetického prostoru a jak mluvit s dětmi o koronaviru.

https://www.sipkhk.cz/infoportal/clanek/zpravodaj-prevence-rizikoveho-chovani-1-2020/all

 

Kontakty na organizace v oblasti prevence působící v Královéhradeckém kraji

https://www.sipkhk.cz/infoportal/prevence-rizikoveho-chovani/adresar-metodiku-prevence-a-sit-sluzeb-dalsich-poskytovatelu-prevence

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Jak mluvit s dětmi o koronaviru? Pomůže příručka i komiks!

Současná pandemie koronaviru se dotýká i dětí, které často nerozumí tomu, proč nesmí do školy nebo navštěvovat své babičky a kamarády. Speciálně pro naše české prostředí vznikla příručka "Koroňák není kamarád!", která pomůže dospělým toto téma s dětmi lépe komunikovat.

http://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks

 

Jak zvítězit na drakem koronavirem

Omalovánková pohádka pro děti o tom, jak můžeme společně porazit draka Korona.

https://chranimnejslabsi.cz/soubory/jak-zvitezit-nad-drakem-koronem.pdf

 

Ministerstvo vnitra

Koronavirus COVID 19 – Doporučení ve vztahu k dětem

Jak o koronaviru mluvit s dětmi? Co dělat doma s dětmi? Co pomáhá?

https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx

 

Koroňák není kamarád! (brožura pro práci s dětmi)

Co odláká Koroňáka? (komiks)

Jak pomoct dítěti překonat strach z koronaviru.

Jak mluvit s dětmi.

Aktivity dětí se seniory: "Babí, dědo, pojďte si hrát."

Jak vysvětlit dítěti hospitalizaci blízké osoby.

Jak si poradit se situaci, kdy jeden z rodičů zůstal v zahraničí.

Když má někdo blízký koronavirus.

Doporučení pro učitele .

Strach a obavy u dětí (leták).

Říkanky pro děti.

Mytí rukou s básničkou.

Informace ČT-Déčko (videa a doporučení).

Vše na: https://www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspx

 

Koronavirus COVID 19 - Doporučení pro psychology související s koronavirem

https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-pro-psychology-souvisejici-s-koronavirem.aspx

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Doporučení či odpovědi na nejčastější dotazy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v období epidemiologické hrozby COVID-19, které MPSV zodpovídá zástupcům krajů či dalším aktérům.

https://www.mpsv.cz/web/cz/socialne-pravni-ochrana-deti1

 

Ministerstvo zdravotnictví

Linka psychické pomoci

Ministerstvo zdravotnictví spustilo pod číslem 1212 linku první psychické pomoci. Linka je bezplatná a určena všem občanům. Provoz linky zajišťují zdravotničtí interventi a psychologové Systému psychosociální intervenční služby (SPIS), vycvičení pro komunikaci

s lidmi zasaženými psychicky nadlimitní situací.

 

Koronavirus

Aktuálně o koronaviru, důležité kontakty a odkazy, otázky a odpovědi, materiály ke stažení, pro zaměstnance a zaměstnavatele apod.

https://koronavirus.mzcr.cz/

 

Státní zdravotní ústav

http://www.szu.cz/tema/prevence/prevence-a-hygienicka-opatreni-proti-sireni-onemocneni-pokud

 

Ostatní:

Jak hovořit s dětmi o koronaviru - letáky pro děti, i pro pečovatele

http://www.pravonadetstvi.cz/aktuality/jak-hovorit-s-detmi-o-koronaviru-letaky-pro-deti-i-pro-pecovatele.html

 

Koronavirus: jak s dětmi doma situaci zvládnout?

https://blog.linkabezpeci.cz/koronavirus-jak-s-detmi-doma-situaci-zvladnout/?fbclid=IwAR3QAkZHyXsbZXxfP5XBZD3RxB6OOCJymEpEKkR-cBqHP_X4QTTye0QKB2M

 

PROSTOR PRO, o.p.s.

Náměty pro preventivní práci pedagogů.

https://bit.ly/3c4Ip3x

 

SEMIRAMIS

Spolupracující organizace s naší školou v oblasti prevence rizikového chování

http://www.os-semiramis.cz/os-site/

  

 

Priority naší školy

Naše škola se kromě výuky podle školního vzdělávacího programu zaměřuje na několik základních priorit, které považuje za klíčové:

 • učíme interaktivně
 • zdokonalujeme vzdělávací proces v souladu s výsledky dosaženými ve vědě
 • uplatňujeme moderní pedagogické přístupy
 • chceme zvýšit finanční gramotnost žáků
 • klademe důraz na čtenářské a komunikativní dovednosti žáků
 • zabýváme se multikulturní, mediální a polytechnickou výchovou
 • angličtinu vyučujeme již od 1. ročníku
 • podporujeme projektové vyučování
 • organizujeme množství výletů, pobytů v přírodě, a lyžařský výcvik
 • otevřeně komunikujeme a přistupujeme vstřícně ke všem
 • zakládáme si na a úzké spolupráci s rodinou
 • zúčastňujeme se mnoha sportovních, kulturních i vědomostních soutěží
 • individuálně pečujeme o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami

Naši učitelé a ostatní zaměstnanci se snaží vytvářet dobrou pracovní atmosféru a dobré mezilidské vztahy, což jsou velice důležité podmínky pro kvalitní činnost školy a neustálé zvyšování její prestiže.

Aktuálně
3.B v kuchyni

3.B v kuchyni

26.5.2021 - 31.8.2021

 Dnes jsme si společně zavařili. Děti měly za úkol přinést léčivé byliny, kopřivy, ... na čaj. No a co by to bylo za čaj bez něčeho dobrého? Ve skupinách jsme si upekli muffiny. V době jejich pečení jsme ochutnali kopřivovou šťávu, uvařili si léčivé čaje a ještě vyrobili sirup v mladých výhonků smrku. Pak už byl čas muffiny ozdobit!! A nakonec pohoda čajíček s muffinky. No a jak se to povedlo? Nic nezbylo tak snad priště.

26.05.
Projekty ESF
Počasí v Hořicích
Aktuální stav počasí v Hořicích
Důležité termíny

Školní družina telefony

1.12.2020 - 1.8.2022
  Ježková     777 913 096 Krausová  702 716 294 Sůvová     608 394 877
01.12.
Účast na projektech
Žádné záznamy
Nástěnka dokumentů

žádost o vyšetření dítěte - vyplňuji rodiče

žádost o vyšetření dítěte - vyplňuji rodiče

Žádost o uvolnění žáka

Žádost o uvolnění žáka

ZŠ Hořice
Komenského 338
508 01 Hořice
493620043, 493623640

Tel.: 777 913 756
E-mail: hospodarka@zshorice.eu
Datová schránka: 3jimkqt
IČO
: 708 925 47

 

KONTAKT na pověřence školy:

Mgr. Pavla Marková, MBA

pmarkova@toppriority.cz

Základní škola Hořice, Komenského - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz