banner
Masopust

Masopust

Lyžařský výcvik

7.A+7.B

2.9.2019
masopust 20

O naší škole

aktualizováno 7.4.2021

Návrat do škol 12. 4. 2021

Vážení rodiče, poskytujeme vám Vládou ČR a MŠMT ČR dosud uvolněné informace. Situace se vyvíjí. Děkujeme za pochopení.

Žáci prvních stupňů základních škol se do lavic vrátí 12. dubna 2021. Přidají se k nim i předškoláci v mateřských školách. Návrat ale budou provázet přísná epidemiologická pravidla.

Základní školy

 • Do škol se vrátí první stupeň základních škol. Učit se bude v rotační výuce (střídat se budou třídy po týdnech).

Začínat budou: 12. 04. - 16. 04. 2021 První, druhá a čtvrtá třída.

Následující týden: 19. 04. - 23. 04. 2021 Třetí a páté třídy.

 • Povinné budou roušky.
 • Žáci se budou testovat neinvazivními antigenními testy dvakrát týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Pokud bude antigenní test pozitivní v pondělí, půjde žák         na PCR test a nebude docházet do školy. Pokud bude pozitivní ve čtvrtek, tak celá třída počká mimo prezenční výuku na potvrzovací PCR test pozitivního žáka. Pokud se nákaza potvrdí, bude se tím zabývat hygiena.
 • Zatím není jasné, zda se do škol vrátí žáci ve všech okresech, záležet bude na vývoji epidemiologické situace. Klíčovou roli bude hrát kumulativní počet případů za sedm dní na 100 000 obyvatel. V okrese by neměl být vyšší, než je toto číslo za celou ČR. Rozhodnutí padne ve středu.
 • Možné jsou individuální konzultace ve formátu jeden žák, jeden učitel či skupinové konzultace pro žáky 2. stupně ohrožené horším prospěchem, či žáků devátých tříd maximálně ve skupině 6 žáků.

Družiny

 • Školní družiny budou otevřeny pro žáky, jichž se týká prezenční výuka.

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

aktualizováno 7.4.2021

Zápis dětí do první třídy v základní škole, Hořice, Komenského 338  pro školní rok 2021/2022

            V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se uskuteční

 

Zápis do 1. třídy proběhne distanční formou bez osobní přítomnosti dětí   

a zákonných zástupců v termínu 19. 4. – 30. 4. 2021.

 

Žádost o přijetí mohou zákonní zástupci doručit:

 • do schránky na budově školy
 • poštou
 • e-mailem s elektronickým podpisem
 • do datové schránky
 • osobně přímo ve škole (v pracovních dnech 8, 00 – 13, 00 hod.)
 • Formuláře na stránkách školy naleznete zde, i pro odklady:

  www.zshorice.eu/organizace/formulare-pro-rodice/

    

  mobil                                               777 913 931
                                                           777 913 756
  pevná linka v úředních hodinách 493 620 043
  mail: hospodarka@zshorice.eu, zástupce@zshorice.eu

ředitel: PaedDr. Kamil Vávra, tel. 493 623 640, e-mail: reditel@zshorice.eu, www.zshorice.eu

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad, tzn. že zapsány budou děti, které se narodily do 31.8.2015.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2021 do konce června 2022, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce 2021/2022, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září 2015 do konce prosince 2015 je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum), podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna 2016 do konce června 2016 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

K zápisu se dostaví také zákonní zástupci dětí (děti), kterým byla v loňském roce odložena povinná školní docházka.

 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Obecně závazná vyhláška města Hořice č. 3/2017, kterou se stanoví části společných školských obvodů u základních škol zřízených městem Hořice (v příloze).  Žák plní povinnou školní docházku v základní škole se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu v případě cizince místo pobytu dítěte, pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.   

 

Rodiče či jiní zákonní zástupci  si přinesou k zápisu  rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz.

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

vloženo 28.12.2020

Usnesením  vlády  ČR ze dne 23. prosince 2020 č. 1377

se ode dne 27. prosince od 00:00 hod. do dne 10.ledna 2021 do 23:59 hod. omezuje provoz základních škol.

-zakazuje se osobní přítomnost žáků na základní škole s výjimkou:

 

 

žáků 1. a 2. ročníku základní školy, kteří se budou vzdělávat prezenčně

 • výuka   1. třída do 11,30 hodin
 • výuka   2. třída do 11,45 hodin

provozu školní družiny pro tyto žáky,  za podmínky, že v oddělení budou přítomni žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky.

Rozdělení oddělení:

 • 1. třída – M. Sůvová, A. Ježková
 • 2. třída – J. Krausová

Ráno všichni žáci vstupují do školy přes školní družinu 7,00 – 7,45 hodin.tj. vstupem II. stupně. Vchod do I. stupně bude uzamčen.

individuální konzultace (pouze jeden žák, jeden pedagogický pracovník a popř. zákonný zástupce žáka)

 

Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Všichni žáci a pracovníci jsou ve školní budově a při všech činnostech jsou povinni nosit roušky.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen se souhlasem ředitele školy.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

9.4.2020

Kontakt na školní metodičku prevence: kirchhofovamichaela@komenskeho.onmicrosoft.com

 

Situace ve školách po pandemickém přerušení pravidelné školní docházky aneb důležitost primární prevence

https://www.osprch.cz/ nebo https://www.sipkhk.cz/infoportal/prevence-rizikoveho-chovani/ostatni-prevence-rizikoveho-chovani

 

Zpravodaj prevence rizikového chování pro školy a školská zařízení Královéhradeckého kraje 1/2020

Odkazy pro učitele, žáky i rodiče na zopakování pravidel pro bezpečné užívání kybernetického prostoru a jak mluvit s dětmi o koronaviru.

https://www.sipkhk.cz/infoportal/clanek/zpravodaj-prevence-rizikoveho-chovani-1-2020/all

 

Kontakty na organizace v oblasti prevence působící v Královéhradeckém kraji

https://www.sipkhk.cz/infoportal/prevence-rizikoveho-chovani/adresar-metodiku-prevence-a-sit-sluzeb-dalsich-poskytovatelu-prevence

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Jak mluvit s dětmi o koronaviru? Pomůže příručka i komiks!

Současná pandemie koronaviru se dotýká i dětí, které často nerozumí tomu, proč nesmí do školy nebo navštěvovat své babičky a kamarády. Speciálně pro naše české prostředí vznikla příručka "Koroňák není kamarád!", která pomůže dospělým toto téma s dětmi lépe komunikovat.

http://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks

 

Jak zvítězit na drakem koronavirem

Omalovánková pohádka pro děti o tom, jak můžeme společně porazit draka Korona.

https://chranimnejslabsi.cz/soubory/jak-zvitezit-nad-drakem-koronem.pdf

 

Ministerstvo vnitra

Koronavirus COVID 19 – Doporučení ve vztahu k dětem

Jak o koronaviru mluvit s dětmi? Co dělat doma s dětmi? Co pomáhá?

https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx

 

Koroňák není kamarád! (brožura pro práci s dětmi)

Co odláká Koroňáka? (komiks)

Jak pomoct dítěti překonat strach z koronaviru.

Jak mluvit s dětmi.

Aktivity dětí se seniory: "Babí, dědo, pojďte si hrát."

Jak vysvětlit dítěti hospitalizaci blízké osoby.

Jak si poradit se situaci, kdy jeden z rodičů zůstal v zahraničí.

Když má někdo blízký koronavirus.

Doporučení pro učitele .

Strach a obavy u dětí (leták).

Říkanky pro děti.

Mytí rukou s básničkou.

Informace ČT-Déčko (videa a doporučení).

Vše na: https://www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspx

 

Koronavirus COVID 19 - Doporučení pro psychology související s koronavirem

https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-pro-psychology-souvisejici-s-koronavirem.aspx

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Doporučení či odpovědi na nejčastější dotazy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v období epidemiologické hrozby COVID-19, které MPSV zodpovídá zástupcům krajů či dalším aktérům.

https://www.mpsv.cz/web/cz/socialne-pravni-ochrana-deti1

 

Ministerstvo zdravotnictví

Linka psychické pomoci

Ministerstvo zdravotnictví spustilo pod číslem 1212 linku první psychické pomoci. Linka je bezplatná a určena všem občanům. Provoz linky zajišťují zdravotničtí interventi a psychologové Systému psychosociální intervenční služby (SPIS), vycvičení pro komunikaci

s lidmi zasaženými psychicky nadlimitní situací.

 

Koronavirus

Aktuálně o koronaviru, důležité kontakty a odkazy, otázky a odpovědi, materiály ke stažení, pro zaměstnance a zaměstnavatele apod.

https://koronavirus.mzcr.cz/

 

Státní zdravotní ústav

http://www.szu.cz/tema/prevence/prevence-a-hygienicka-opatreni-proti-sireni-onemocneni-pokud

 

Ostatní:

Jak hovořit s dětmi o koronaviru - letáky pro děti, i pro pečovatele

http://www.pravonadetstvi.cz/aktuality/jak-hovorit-s-detmi-o-koronaviru-letaky-pro-deti-i-pro-pecovatele.html

 

Koronavirus: jak s dětmi doma situaci zvládnout?

https://blog.linkabezpeci.cz/koronavirus-jak-s-detmi-doma-situaci-zvladnout/?fbclid=IwAR3QAkZHyXsbZXxfP5XBZD3RxB6OOCJymEpEKkR-cBqHP_X4QTTye0QKB2M

 

PROSTOR PRO, o.p.s.

Náměty pro preventivní práci pedagogů.

https://bit.ly/3c4Ip3x

 

SEMIRAMIS

Spolupracující organizace s naší školou v oblasti prevence rizikového chování

http://www.os-semiramis.cz/os-site/

  

 

Priority naší školy

Naše škola se kromě výuky podle školního vzdělávacího programu zaměřuje na několik základních priorit, které považuje za klíčové:

 • učíme interaktivně
 • zdokonalujeme vzdělávací proces v souladu s výsledky dosaženými ve vědě
 • uplatňujeme moderní pedagogické přístupy
 • chceme zvýšit finanční gramotnost žáků
 • klademe důraz na čtenářské a komunikativní dovednosti žáků
 • zabýváme se multikulturní, mediální a polytechnickou výchovou
 • angličtinu vyučujeme již od 1. ročníku
 • podporujeme projektové vyučování
 • organizujeme množství výletů, pobytů v přírodě, a lyžařský výcvik
 • otevřeně komunikujeme a přistupujeme vstřícně ke všem
 • zakládáme si na a úzké spolupráci s rodinou
 • zúčastňujeme se mnoha sportovních, kulturních i vědomostních soutěží
 • individuálně pečujeme o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami

Naši učitelé a ostatní zaměstnanci se snaží vytvářet dobrou pracovní atmosféru a dobré mezilidské vztahy, což jsou velice důležité podmínky pro kvalitní činnost školy a neustálé zvyšování její prestiže.

Aktuálně
Českému jazyku na stopě!

Českému jazyku na stopě!

1.4.2021 - 30.6.2021

Poslední březnové dny plné sluníčka spoustu z nás pobídly k opuštění počítače, kterého máme po dopolední online výuce až nad hlavu. A proč nespojit jarní procházku Hořicemi s trochou toho procvičování a opakování?

Pozorní občané si možná všimli úkolů rozvěšených po Smetanových sadech a okolí Gothardu. Ty byly připravené pro naše čtvrťáky. Většina z nich se, a jak jsem se později dozvěděla, tak s nadšením, vydala plnit úkoly z češtiny. Vzali s sebou dokonce spolužáky, kamarády nebo rodiče, aby jim na „cestě do hlubin mateřského jazyka“ dělali společnost a pořídili ze stopované fotoreportáž.

 Žáci obdrželi plánek trasy s vyznačenými místy, kde mají očekávat otázku nebo úkol. K zápisu správné odpovědi jim sloužil záznamový arch, který po skončení stopované odeslali ke kontrole. A jelikož byly odpovědi našich školáků až na výjimky správné, čeká na ně zasloužená odměna!

Z reakcí žáků možno soudit, že akce byla úspěšná: „Moc mě to bavilo!“ „Bylo to super!“ „Byla to sranda!“ „Já byla dokonce dvakrát!“ A to je zase ta nejlepší odměna pro učitele.

 

                                                                                                                                                     

 

01.04.
Událo se nevídané: Na Komendě proběhl nevšední projekt v online prostoru! Projektový den: „Online den, s úsměvem“

Událo se nevídané: Na Komendě proběhl nevšední projekt v online prostoru! Projektový den: „Online den, s úsměvem“

31.3.2021 - 14.6.2021

Druhý stupeň prochází distanční výukou již velice dlouhou dobu a v poslední době jsme u dětí zaznamenali stagnaci, ztrátu motivace a chuť do další práce. Přestože se za rok společné práce výukové metody velice zdokonalily a stále se snažíme přicházet s něčím novým, tak na děti je to opravdu dlouhá doba. Rozhodli jsme se alespoň na jeden den zatočit se stereotypem a přinést do domovů našich žáků trochu radosti a vykouzlit úsměv na jejich tvářích. Zrodil se nápad na uspořádání projektového dne: „Online den, s úsměvem.“

Projektové dny ve škole běžně pořádáme, ale tentokrát před námi bylo velké sousto a premiéra – projektový den v online prostoru! Záležitost málokde vídaná, ale přesto reálná. Na Komendě vedeme děti k výzvám a musíme jim jít příkladem…, takže jsme se do toho pustili z plných sil a této výzvy se nezalekli! Chtěli jsme dětem ukázat, že to nemusí být stále stejné a zároveň v nich probudit radost ze společné činnosti. A to se podařilo! Děti měly po skončení projektu charakterizovat tento výjimečný den třemi slovy a chválou nešetřily. V grafu, který byl vytvořen za pomocí aplikace Mentimeter, zcela jasně dominují tato dvě slova: zábava a radost.

A jak to celé probíhalo? Během organizace takových dnů dbáme také na to, aby měly děti možnost potkávat se i se spolužáky z jiných ročníků, takže jsme jim to umožnili i v online prostoru. Celý druhý stupeň se mohl v omezeném čase zaregistrovat do dvou dílen. Nabídka byla skutečně široká, protože žáci mohli vybírat z dvanácti různorodých dílen. A jelikož jsme chtěli, aby vše bylo dokonalé a zároveň jsme chtěli využít i metody, které používáme během distančního vyučování, tak děti instrukce obdržely zpracované ve formě komiksu a mohly si prohlédnout online knihu, kterou se dalo virtuálně listovat a nahlédnout do nabídky jednotlivých dílen. Komiksové zpracování většina z nich ocenila i v závěrečné zpětné vazbě formou dotazníku. „Bylo to hezky zpracované a přehledné“, odpovídá žákyně deváté třídy na otázku ohledně instrukcí v podobě komiksu.

Od sedmi ráno začal cvrkot, protože to byl právě čas startu registrace. Už z toho plynula naše první radost, protože velké množství dětí bylo před sedmou venku z postele, aby si mohly vybrat dílnu podle svých zájmů. Během distanční výuky, kdy jsou děti mnohdy v pyžamu až do oběda, věc naprosto nevídaná. Kapacita dílen byla omezena, abychom si vše užili pěkně v klidu a mohli se každému individuálně věnovat, na což v průběhu distanční výuky někdy nezbývá tolik času. Téměř sto procent zúčastněných se na tento den velice těšilo a váží si nápadu učitelů zpříjemnit jim online výuku.

Když nadešel čtvrtek 8. dubna, mnoho zúčastněných se nemohlo dočkat a na schůzky do dílen se připojovali ještě před jejich zahájením. Motivace a nadšení bylo tedy patrné hned v ranních hodinách. Jednotliví učitelé se na změnu také moc těšili a byli zvědaví, zda projekt splní svůj cíl. Dílny byly pečlivě nachystané, včetně názorných ukázek a pomůcek. Děti malovaly na kamínky, vařily a u toho mluvily anglicky, skládaly origami, chystaly kreativní svačinky, drhaly, povídaly si o vesmíru, psech, zasadily bylinky, také si mohly zasoutěžit, zacvičit si nebo se protáhnout na lekci jógy.  A užily si to. Na otázku, co se ti líbilo na tomto nápadu odpověděli žáci: „Že jsme se mohli něco nového dozvědět“ nebo: „Že jsem mohl slyšet žáky z jiných tříd“ či že: „Dílny byly opravdu rozmanité, a tak si každý mohl vybrat, co ho baví“. A opravdu…žáci se dozvěděli mnoho nového napříč jednotlivými předměty, strávili čas ve společnosti učitelů, s kterými běžně během online výuky nejsou a také třeba se staršími či mladšími spolužáky. Během dílen panovala uvolněná atmosféra. Děti sdílely své postřehy a také svá vytvořená díla, ať už na kameru nebo prostřednictvím fotografií. Všechny pokrmy i výtvory, které během tohoto dne vznikly jsou zpracovány do videa, jenž je takovou tečkou za tímto projektovým dnem a je již zveřejněné na Facebooku ZŠ Hořice, Komenského.

A jelikož zpětná vazba od dětí je pro nás důležitá a pomáhá nám se posunout v naší práci, tak nás moc těší slova, která zazněla v odpovědi na otázku, zda bylo něco, co jim během projektu nevyhovovalo a uvítali by nějakou změnu: „Vše mi vyhovovalo, chtěla bych si projektový den zopakovat a nic bych na něm neměnila. ,“zaznělo v odpovědi žákyně osmé třídy a mnohých dalších. Kromě toho nám děti navrhly další zajímavé náměty pro případné opakování projektového dnu, takže inspirace máme dost. Uvidíme, zda příště to bude již naživo a rozhodně v to pevně věříme.  A co dodat na závěr? Projektový den byl moc fajn, přestože ZATÍM jen online!

 

31.03.
BUDOUCÍM PRVŇÁČKŮM

BUDOUCÍM PRVŇÁČKŮM

29.3.2021 - 10.5.2021

Milý předškoláčku,

nejprve se ti chci představit. Jmenuji se kocour Ámos. Žiji v základní škole v Hořicích, KOMENSKÉHO.

Moc rád se procházím po naší škole, pozoruji a poslouchám, jak si kamarádi povídají s paní učitelkou, hrají hry, zpívají, počítají, čtou, píší, malují… Pořádají projektové dny, jezdí na výlety, chodí do divadla…

Už se moc těším, že u nás ve škole uvidím také tebe. Možná se sejdeme v dubnu u zápisu. Mám pro tebe u ZÁPISU s názvem: BAREVNÝ SVĚT KOCOURA ÁMOSE připravené různé úkoly. Věřím, že je dobře zvládneš.

Pokud to nevyjde v dubnu, uvidíme se snad na schůzce v červnu.

Můžeš si zatím trénovat v pracovních listech, které jsou uložené zde:

https://www.vesela-chaloupka.cz/materialy/predskolaci-bez-zapisu-149/

Pokud je budeš plnit, můžeš se vyfotit a fotky poslat mě a budoucí paní učitele na školní e-mail: fatorovajana@komenskeho.onmicrosoft.com

Tvůj kocour Ámos

29.03.

Prezentace školy

24.3.2021 - 30.4.2021

24.03.

Už píšeme perem

8.3.2021 - 30.6.2021

První pololetí jsme v 1. třídě zakončili vesele. Žáci měli radost ze zasloužených pěkných známek na vysvědčení. Těšili se na další pololetí, radovali se ze svých pokroků ve čtení a počítání. Protože psaní tužkou už šlo dětem dobře, mohly začít psát perem. Za svou píli a snaživost při psaní si zasloužily ocenění diplomem.

 

V rámci výuky prvouky o městě, jsme se vydali na procházku po Hořicích. Prohlédli jsme si význačné budovy na náměstí.

Mino jiné děti zaujaly sluneční hodiny na budově hořického zámku.

Naši společnou práci přerušila distanční výuka. Musíme doufat, že se brzy uvidíme opět ve škole.

 

08.03.
Únor ve druhé třídě aneb Jsme spolu

Únor ve druhé třídě aneb Jsme spolu

26.2.2021 - 31.5.2021

Období masopustu je za námi. V loňském roce jsme ho oslavili se všemi žáky i učiteli veselým průvodem naším městem. Letos jsme si ho připomněli komorněji a ve třídě jsme si vytvořili veselé masky.

Ve vyučování se učíme vyjadřovat svoje myšlenky a nápady. Jak jsme si užili jarní prázdniny jsme vyjádřili písemně i obrázkem. Jak se nám to podařilo, můžete shlédnout ve fotogalerii.

Na svatého Valentýna jsme vyšívali přání z lásky.

Součástí poznávání světa „na vlastní kůži“ je putování po zajímavých místech našeho města. Cestou plníme úkoly a řešíme šifry. Doufáme, že nám situace dovolí, abychom zjistili tajné heslo na konci naší cesty.

 

 

26.02.
Projekty ESF
Počasí v Hořicích
Aktuální stav počasí v Hořicích
Důležité termíny

Školní družina telefony

1.12.2020 - 1.8.2022
  Ježková     777 913 096 Krausová  702 716 294 Sůvová     608 394 877
01.12.
Účast na projektech
Žádné záznamy
Nástěnka dokumentů

žádost o vyšetření dítěte - vyplňuji rodiče

žádost o vyšetření dítěte - vyplňuji rodiče

Žádost o uvolnění žáka

Žádost o uvolnění žáka

ZŠ Hořice
Komenského 338
508 01 Hořice
493620043, 493623640

Tel.: 777 913 756
E-mail: hospodarka@zshorice.eu
Datová schránka: 3jimkqt
IČO
: 708 925 47

 

KONTAKT na pověřence školy:

Mgr. Pavla Marková, MBA

pmarkova@toppriority.cz

Základní škola Hořice, Komenského - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz