banner

Metodik prevence

Metodik prevence: Mgr. Michaela Kirchhofová

Konzultace: úterý 11,40 - 12,30         
Místo: sborovna

Metodik prevence a jeho odborná působnost na škole

  • pracuje podle vyhlášky č.72/2005 Sb. v platném znění a jejich příloh
  • vykonává činnost metodickou, koordinační, informační a poradenskou pro žáky, rodiče i vyučující
  • spolupracuje s výchovným poradcem, třídními učiteli a PPP v Jičíně
  • dále SVP předává doporučení pro spolupráci s odbornými pracovišti, orgány sociálně právní ochrany dětí, orgány místní samosprávy a správy, které danou problematiku mají v kompetenci, s dětským lékařem a v rámci prevence i s Městskou policií v  Hořicích

 

  • věnuje se prevenci v oblasti

o    závislostí na návykových látkách včetně alkoholu a tabáku

o    gamblingu

o    záškoláctví

o    školního násilí

o    šikany a kyberšikany  

o    všech forem vandalismu

o    školních krádeží

o    páchání trestných činů a přestupků

o    poruch příjmů potravy (bulimie, anorexie, obezita)

o    projevů rasismu, xenofobie a forem extremismu

o    prvních projevů syndromu týraného dítěte

o    zvládání nových a obtížných situací

o    sexuálně rizikového chování

o    nevhodných forem trávení volného času

ZŠ Hořice
Komenského 338
508 01 Hořice
493620043, 493623640

Tel.: 777 913 756
E-mail: hospodarka@zshorice.eu
Datová schránka: 3jimkqt
IČO
: 708 925 47

 

KONTAKT na pověřence školy:

Mgr. Pavla Marková, MBA

pmarkova@toppriority.cz

Základní škola Hořice, Komenského - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz