banner

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) je ve škole zřízeno od 1. 9. 2017. Zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na škole. Poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží. ŠPP je tvořeno ředitelem školy, zástupkyní ředitele – koordinátorkou asistentů pedagoga, výchovnými poradkyněmi, metodičkou prevence a vedoucí vychovatelkou školní družiny. Všichni členové týmu ŠPP úzce spolupracují a jejich činnosti se vzájemně prolínají. Nezbytná je spolupráce s dalšími pedagogy školy, asistenty pedagogů, vychovatelkami školní družiny a školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologické poradny - PPP, speciálně pedagogické poradny – SPP, střediska výchovné péče - SVP).

Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Kontakty

Kontakty na pracovníky ŠPP (ředitel školy, zástupkyně ředitele, výchovné poradkyně pro 1. a 2. stupeň, metodička prevence a vychovatelka školní družiny):

 

Název a adresa školy

Základní škola, Hořice, Komenského 338, okres Jičín

Komenského 338,

Hořice, 508 01

IČO

708 925 47

Webová stránka

www.zshorice.eu

Telefon (sekretariát)

493 620 043

Telefon 1. stupeň

777 913 933

Telefon 2. stupeň

777 913 095

e-mail

hospodarka@zshorice.eu

Datová schránka

3jimkqt

 

Jméno a příjmení ředitele

PaedDr. Kamil Vávra

E-mail

reditel@zshorice.eu

Telefon

493 620 640, 777 913 755

Konzultační hodiny

Po telefonické domluvě

 

Jméno a příjmení zástupkyně

Mgr. Petra Kunešová

E-mail

zastupce@zshorice.eu

Telefon

493 620 043

Konzultační hodiny

pondělí: 9:45 - 10:30

úterý: 13:00 - 13:30

 

Školní metodička prevence

Mgr. Michaela Kirchhofová

E-mail

kirchhofova@zshorice.eu

Telefon

777 913 095

Konzultační hodiny

pátek: 9:45 – 10:30 nebo dle telefonické domluvy

 

Výchovná poradkyně pro 1. stupeň

Mgr. Marie Matoušová

E-mail

matousova@zshorice.eu

Telefon

777 913 933

Konzultační hodiny

pondělí: 10:45 – 11:05

 

Výchovná poradkyně pro 2. stupeň

Mgr. Ilona Doležalová

E-mail

vychovnyporadce@zshorice.eu

Telefon

777 913 095

Konzultační hodiny

Pondělí: 11:45 – 12:30 a středa 7:00 – 7:45

 

Vychovatelka školní družiny

Alena Ježková

E-mail

druzina@zshorice.eu

Telefon

777 913 096

Konzultační hodiny

pátek: 7:30 – 7:50

 

 

 

 


Hlavní cíle školního poradenského zařízení

-          Pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů.

-          Sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci.

-          Připravit podmínky a rozšířit možnosti společného vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

-          Vybudovat příznivé sociální klima pro začlenění kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole.

-          Posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování.

-          Prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů.

-          Poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů.

-          Prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči.

-          Koordinovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejména PPP, SPP a SVP).

Standardní činnosti výchovného poradce

-          Spolupráce s celým týmem ŠPP a koordinace jeho práce.

-          Spolupráce se školskými poradenskými pracovišti.

-          Vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova, vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči.

-          Příprava podmínek pro inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, návrhů na další péči o tyto žáky, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

-          Průběžné sledování chování žáků po dobu školní docházky a předkládání návrhů na postu a řešení jednotlivých problémů.

-          Metodická pomoc třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů.

-          Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

-          Zajišťování průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky.

-          Spolupráce s rodiči nebo zákonnými zástupci žáků.

-          Ochrana práva dítěte v prostorách školy.

-          Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči a v péči dalších poradenských zařízeních a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

-          Poskytování kariérního poradenství.

Standardní činnosti metodika prevence

-          Spolupráce s výchovným poradcem a třídními učiteli.

-          Pomoc při vytváření a realizaci školního preventivního programu.

-          Sledování aktuální situace ve škole a inovace strategie.

-          Poskytování odborného vedení a metodické pomoci pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivního programu školy a při jednotlivých preventivních aktivitách.

-          Koordinace poskytování vzdělávacích akcí pro pedagogy na dané škole.

-          Spolupráce s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence rizikového chování.

-          Zajišťování informovanosti žáků nebo jejich zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními jevy v jejich sociálním vývoji.

-          Spolupráce se školskými poradenskými pracovišti a dalšími institucemi, které se zabývají primární, sekundární i terciální prevencí.

-          Ve spolupráci s dalšími odborníky poskytování konzultační a poradenské pomoc rodičům nebo zákonným zástupcům žáka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležité krizové kontakty

-          Linka bezpečí

Tel.: 116 111

Rodičovská linka: 840 111 234, 606 021 021

 

-          Bezplatná linka bezpečí

Tel: 800 155 155

 

-          Bílý kruh bezpečí (pro oběti domácího násilí a kriminality)

Tel.: 116 006

 

-          DONA (pomoc obětem domácího násilí)

Tel.: 251 511 313

 

-          SVP Návrat, Říčařova 277, Hradec Králové 3, 503 01

Tel.: 739 401 363 / 495 221 590

E-mail: svpnavrat@gmail.com      

                                                 

-          Pedagogicko-psychologická poradna Jičín, Fortna 39, Jičín 506 01

Tel.: 493 533 505, 493 533 595

E-mail: info@pppjicin.cz

 

-          Městský úřad Hořice, Odbor zdravotní a sociální péče, Eva Pavlová (vedoucí oddělení – sociální odbor, péče o rodinu)

Tel.: 492 105 472      

E-mail: pavlova@horice.org 

 

-          Městská policie Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 226, Hořice 508 01

Tel.: 737 445 336

E-mail: policie@horice.org

 

-          Policie ČR - obvodní oddělení Hořice, Nám. Jiřího z Poděbrad 158, Hořice 508 01

-          Tel.: 974 533 701

-          E-mail: jc.horice@pcr.cz

ZŠ Hořice
Komenského 338
508 01 Hořice
493620043, 493623640

Tel.: 777 913 756
E-mail: hospodarka@zshorice.eu
Datová schránka: 3jimkqt
IČO
: 708 925 47

 

KONTAKT na pověřence školy:

Mgr. Pavla Marková, MBA

pmarkova@toppriority.cz

Základní škola Hořice, Komenského - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz