banner

Provozní řád školy.

Provozní řád

 

Základní škola Hořice,Komenského 338

 

Údaje o zařízení    

   adresa: Základní škola Hořice,Komenského 338

   telefon: 493620043,493623640,GSM 777913755-6

   e-mail: reditel@zshorice.eu

   IČO: 70892547

   ředitel: Dr.Kamil Vávra

 statutární zástupce: Mgr.Petra Kunešová

   typ školy: základní

   

 

   Kapacita školy: 340 žáků

 

Úvodní ustanovení

 

1. Provozní řád je součástí organizačního řádu školy.

 

Všeobecná ustanovení

 

1. Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek na prostorové podmínky, vybavení, provoz,, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu.

 

2. Provozní řád se řídí zejména:

-           školským zákonem č. 561/2004 Sb.,., zejména § 29 : ”… Školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

 Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

-           zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000Sb.

-           vyhláškou č. 106/2001Sb.o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti,         ve znění vyhlášky 148/2004 Sb.

-           vyhláškou č.108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení,

-           vyhláškou č. 137/2004 Sb o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

-           vyhláškou č. 137/1998Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu

-           vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

-           nařízením vlády č. 178/2001Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

 

 

Zájmové činnosti školy, kroužky, sportovní vyžití

 

Škola nabízí kroužky dle zájmu dětí. Kroužky jsou pro žáky školy za úplatu.

 

Využívání školní budovy pro jiné aktivity školy

 

Školní budova je využívána k provozu kroužků,některé prostory jsou v odpoledních hodinách pronajaty soukromé hudební škole Melodie.

 

Pro rodiče a děti organizujeme pravidelně Dny otevřených dveří

 

Školní družina

 

1. Školní družina je v provozu od 6,30 hodin do 16,30 hodin.

 

2. Školní družina je otevřena pro žáky I. stupně, přednostně jsou zařazováni žáci 1. a 2. tříd. Žáci vyšších tříd I. stupně jsou zařazováni do naplnění kapacity školní družiny (25 žáků na 1 oddělení).

 

3. Pobyt venku probíhá v případě příznivého počasí denně v době od 13,45 hodin do 15,00 hodin. Hrají buď volné hry dle zájmu dětí na hřišti, nebo organizované hry nebo pořádají vycházky do okolí města.Při pobytu venku hrají i přírodovědné hry či výtvarné (malování na asfalt, sběr přírodnin pro následnou práci ve třídě, apod.).

 

4. Provoz školní družiny se řídí samostatně zpracovaným režimem školní družiny.

 

Dojíždění žáků

 

1. Žáci do školy dojíždějí z přilehlých obcí dle platného jízdního řádu HD

 

2. Žáci dojíždějí do školy autobusem, vlakem nebo autem s rodiči. Někteří mohou,na základě žádosti rodičů,dojíždět na jízdním kole. Pro tuto dopravu má škola vydán příkaz ředitele školy.

 

 

 

Vyučování

 

 1. Pravidelné vyučování začíná v 7.50 hodin, poslední vyučovací hodina končí v 14.55 hodin.

 

 1. Provoz školy pro žáky začíná v 7,00 hodin. V této době mohou zařazovány zájmové kroužky, doučování a další mimoškolní aktivity.

 

 1. Vyučovací hodina trvá 45 minut.

 

 1. Ve vyučovacích hodinách převládá tradiční způsob výuky, především na I. stupni jsou zařazovány relaxační chvilky. Do některých vyučovacích hodin jsou zařazovány i netradiční formy výuky – projektové vyučování.

 

 1. V některých třídách jsou pravidelně střídána pracovní místa (řady), ke střídání dochází i při změnách činnosti.

 

 1. Žáci 1. třídy mají maximálně 5 vyučovacích hodin v jednom sledu, žáci 2. – 9. třídy maximálně 6 vyučovacích hodin v jednom sledu.

 

Přestávky

 

 1. Po každé vyučovací hodině následuje přestávka. Mezi 1. a 2., 3. a 4., 5. a 6. vyučovací hodinou je zařazena přestávka v délce trvání 10 minut. Mezi 2. a 3. vyučovací hodinou je přestávka v délce 15 minut. Mezi dopoledním a odpoledním vyučování je zařazena přestávka s minimální délkou 30 minut.

 

 1. V případě nepříznivého počasí mohou žáci hrát stolní tenis. Ve třídách mohou využívat relaxačních koutků.

 

Režim práce s počítačem

 

 1. Práce na počítači je v rozvrhu pravidelně zařazena pro vybrané třídy k výuce informatiky v rámci povinně volitelných předmětů.Žáci mají také možnost využívat výpočetní techniku v žákovské knihovně pod dozorem pedagogických pracovníků.

 

 1. Kromě toho probíhá výuka v počítačové učebně v rámci ostatních předmětů – nepravidelně, dle potřeby procvičení výukových programů a rozvrhu, do něhož se příslušní vyučující zapisují vždy na týden dopředu. V těchto hodinách se kromě práce s počítačem využívají i běžné metody výuky.

 

 1. Stoly jsou dostatečně prostorné, mohou u nich sedět vždy dva žáci, v učebně je umístěno celkem 18 žákovských pracovních stanic.

 

 

 

Režim pracovního vyučování

 

 1. Hodiny jsou řazeny v rozvrhu převážně jako koncové jednohodinové nebo dvouhodinovky bez přestávek. Celková doba trvání je tedy 45, resp.90 minut.

 

 1. Činnosti probíhají ve specializovaných učebnách, žáci jsou rozděleni do skupin, výuku mají týdně nebo v čtrnáctidenních cyklech.

 

 1. V pracovním vyučování (praktických činnostech) práci s technickými materiály, přípravu pokrmů, svět práce (volbu povolání), elektrotechniku, pěstitelství.

 

 1. Výuka probíhá podle ŠVP, na začátku školního roku jsou žáci seznámeni s řádem učebny a poučeni o bezpečnosti, používají pracovní oděvy. Učebny jsou vybaveny umývadly pro provedení očisty.

 

 1. Na I. stupni mají žáci pracovní vyučování v délce dvou vyučovacích hodin, přestávka je po 45 minutách v případě, když probíhá vyučování ve třídě. Při práci ve cvičné kuchyňce se žáci vyučují bez přestávky. Žáci však mají možnost dojít si na sociální zařízení.

 

 

Režim stravování

 

 1. K zajištění obědů pro žáky i zaměstnance nemá škola vlastní školní jídelnu.

            Stravování je organizováno v  zařízení Města Hořice.

 

 1. Obědy jsou vydávány v době od 10,45 do 14,00 hodin.

 

 

 

Zásobování vodou, pitný režim

 

 1. Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu, kontrolu hygienických limitů provádí správce veřejného vodovodu. Na I. stupni mají žáci k dispozici teplé nebo studené nápoje ve várnicích. Ve škole je také instalován nápojový automat pro chlazené nápoje, s nápoji bez kofeinu.
 2. Škola je zapojena do projektu „Školní mléko“. Všichni zájemci z řad žáků 1. – 9. tříd mají možnost konzumovat 5x týdně státem dotované mléko (bez příchuti či s příchutí).

 

Podmínky pohybové výchovy

 

 1. Škola má vlastní pohybovou místnost, kterou využívají hlavně žáci I.stupně.

 

 1. Ke cvičení využívá škola sportovní zařízení Města Hořice.

 

 1. Tělocvičny jsou vybaveny standardně – žebřiny, koše na košíkovou, kruhy, šplhadla, lana, švédské bedny, kozy, žíněnky, lavičky. Nářadí je umístěno v nářaďovnách.

 

 1. U každé z tělocvičen je šatna, která je napojena na umývárnu s umývadly a sprchami. Součástí pavilonu tělocvičen je i sociální zařízení vybavené WC pro dívky a umývadly. Sociální zařízení pro chlapce má pisoáry a kabinky také s umývadly. Šatny jsou obloženy dřevem a opatřeny lavičkami. Na stěnách jsou háčky na pověšení.

 

 1. Na pozemku je hřiště . Součástí je i běžecká dráha (antuková) a doskočiště..

 

 1. Hodiny tělesné výchovy jsou zařazovány ve dnech, kdy je vyšší denní počet vyučovacích hodin, pokud to kapacitní důvody umožňují, jsou hodiny zařazovány na koncové.

 

 1. Žáci mají nejméně dle ŠVP 2 hodiny tělesné výchovy týdně.

 

 1. Úvodní část hodiny (rozcvička) trvá 5 – 10 minut, pak následuje hlavní část hodiny v délce cca 30, minut (20 minut nácviková a 10 minut opakovací část) a závěrečná 5 – 10 minutová fáze na uklidnění.

 

 1. Výuku plavání zajišťuje plavecká škola v Hořicích, žáci se účastní plaveckého výcviku na I.stupni v celkové dotaci 40 hodin.

 

 1. Výuka bruslení probíhá dle zájmu v zimním období, turistika je prováděna především na školách v přírodě, dopravní výchova probíhá ve 4. třídách.

 

 1. Tělovýchovné chvilky jsou na I. stupni pravidelně zařazovány dle potřeby a únavy žáků, provádí se pravidelné sestavy cvičení na protažení (kompenzace sezení) nebo náhodná dle potřeby procvičení určitých partií.

 

 1. O přestávkách mohou žáci v nižších třídách využívat relaxační koutky s koberci a hračkami, ve vyšších třídách mají možnost volného pohybu po chodbách, hraní stolního tenisu o velkých přestávkách. V období duben – říjen (dle počasí) mohou žáci o velkých přestávkách pobývat na školním dvoře.

 

 1. Ve třídách se pravidelně větrá.

 

 

Hluk

 

1.Škola neprovozuje žádnou činnost, při které by hluk překračoval hygienické limity. Pokud jsou ve škole prováděny opravy apod., s dodavateli je smluvně ujednáno, že hlučné práce budou prováděny zásadně v době mimo výuku. Hodnota hluku pronikajícího zvenčí do budovy (doprava,) nepřekračuje hygienické limity.

 

 

Údržba školy

 1. Pro čištění a úklid školy jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovních náplních provozních zaměstnanců. Pro zajištění úklidu jsou vydávány čistící prostředky včetně dezinfekčních prostředků.Vydávání čistících prostředků a pravidelnou kontrolu jejich účelného používání provádí školník.
 2. Úklid je prováděn v následujícím rozsahu, odpovídajícím platným normám:

a)         denně setřením navlhko všech podlah, vysypáním košů

b)         denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel, pisoárových mušlí a záchodů,

c)         nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikováním umýváren a záchodů,

d)        nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel,

e)         nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor školy,

f)         malováním jedenkrát za dva roky nebo v případě potřeby častěji.

 1. Součástí čištění je běžná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace ve smyslu zákona č. 258/2000Sb., jako prevence vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých živočichů. Při výskytu hmyzu, hlodavců a dalších živočichů ve škole bude proveden speciální ochranný zásah odbornou firmou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní podmínky

 

 1. Ve škole není žádné rizikové pracoviště.
 2. Škola má zpracovánu směrnici pro Osobní ochranné pracovní   prostředky, které jsou vydávány určenému okruhu zaměstnanců. Seznam je každoročně kontrolován, případně upravován. Agendou je v rámci pracovní náplně pověřena hospodářka, zajišťuje nákup a evidenci. Přidělování a kontrolu používání provádí školník. O kontrolách vede záznamy.
 3. Pro výuku jsou používány místnosti, které splňují požadavky na osvětlení, vybavení, větrání, velikost a vybavení. V žádné z učeben není překročen maximální počet žáků, daný plošnou výměrou místnosti ve smyslu vyhlášky.
 4. Žáky školy jsou také děti se zdravotním postižením. Pro tyto žáky jsou ve spolupráci s SPC vypracovány individuální výukové plány a každoročně jsou podávány návrhy na jejich integraci. Nákup speciálních pomůcek pro tyto žáky je evidován u hospodářky školy.
 5. Časové rozvržení učiva, sestava rozvrhu a režim dne vychází zejména z ustanovení vyhlášky č. 48/2005 Sb.,. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a ze zásad stanovených v ŠVP školy.
 6. Ve třídách zajišťují vyučující vhodné podmínky pro výuku zejména sledováním teploty v učebně, dostatečným větráním, pobytem dětí o přestávkách mimo učebnu, dodržováním délky vyučovacích hodin a přestávek, zařazováním relaxačních chvilek a cvičení do hodin, umožňují dětem pít i během vyučování, manipulací s žaluziemi regulují osvětlení třídy a minimalizují osvětlení třídy současně denním i umělým osvětlením. Vedou žáky k otužování a používání přiměřeně teplého oblečení. Sledují přiměřenost velikosti lavic a židlí pro žáky a ve spolupráci se školníkem zajišťují potřebnou výměnu za větší velikosti.
 7. Pravidelným střídáním zasedacího pořádku řad nebo jiným způsobem mění umístění žáků ve třídě tak, aby se pro žáky měnil úhel pohledu na tabuli. Také vedením žáků ke správnému sezení a držení těla přispívají k prevenci jednostranné statické zátěže určitých svalových skupin.

 

Mimoškolní akce žáků

 

 1. Pro každou mimoškolní akci žáků je určen pedagogický zaměstnanec školy jako vedoucí akce. Ten zajišťuje dodržení podmínek pro pořádání akce ( vyhláška č. 303/1996Sb. o školách v přírodě, vyhláška č. 106/2001Sb.o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti,…). Vede záznamy o předepsaných náležitostech – souhlas rodičů s účastí dítěte, prohlášení rodičů o zdravotním stavu, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte a osob zúčastňujících se akce, poučení žáků o BOZP, pojištění.

 

 1. U zahraničních výjezdů žáků zajišťuje zaměstnanec školy pověřený vedením této akce stejné náležitosti a navíc speciální pojištění žáků, oznámení pořádání akce nadřízenému orgánu apod. podle směrnice školy k pořádání zahraničních výjezdů.

 

Osvětlení

 1. Všechny prostory sloužící k výuce mají zajištěno vyhovující denní osvětlení, směr osvětlení je vždy zleva a shora. Pro ochranu před oslněním a pro zajištění zrakové pohody jsou okna opatřena vytahovacími meziokenními žaluziemi s natáčecími lamelami. Umělé osvětlení v učebnách zajišťuje celkové osvětlení učebny a zvlášť tabule. V učebnách je použito zářivkové osvětlení, v tělocvičně zářivkové osvětlení. Zářivková osvětlovací tělesa jsou opatřena kryty zamezujícími blikání světla. Umělé osvětlení lze použít jako doplňující pro denní světlo, postupně lze zapínat svítidla umístěná rovnoběžně s osvětlovacími otvory.
 2. V prostorách, kde se používá výpočetní technika a televizory (kanceláře, počítačová učebna, učebny) je zraková pohoda zajištěna: v oknech jsou nastavovací meziokenní žaluzie či látkové žaluzie, obrazovky jsou umístěny tak, aby nedocházelo k jejich osvícení denním světlem nebo svítidla, u počítačů jsou použity monitory se sníženým vyzařováním a sníženou odrazností světla, vzdálenost obrazovky od očí je min. 50 cm.
 3. Integrovaní žáci se zrakovým postižením sedí na místech ve třídě s nejlepším osvětlením, mohou využívat speciální kompenzační pomůcky.

 

Větrání

 1. Všechny prostory využívané pro pobyt žáků v budově škole – učebny, šatny, WC, školní družina – jsou přímo větratelné

 

Vytápění

 

 1. V učebnách, odborných pracovnách, družinách a dalších místnostech určených k trvalému pobytu je zajištěna teplota nejméně 20 až 22◦ C; teplota povrchu podlahy neklesá pod 19◦C. V tělocvičnách teplota vzduchu neklesá pod 16◦ C, v halách a v dalších místnostech pro krátkodobý pobyt pod 18◦ C, na záchodech pod 16◦ C. Relativní vlhkost vzduchu pobytových místností školských zařízení se pohybuje v rozmezí 40 až 60 procent.

 

 1. V letním období nejvyšší přípustná teplota v učebnách je 26◦ C. K její regulaci jsou v oknech instalovány meziokenní žaluzie, natáčecí a vytahovací. Tato teplota může být překročena za mimořádných vnějších mikroklimatických podmínek. Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k trvalému pobytu dětí a žáků ve třech po sobě následujících dnech pod 18◦ C, nejméně však na 16◦ C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16◦ C musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání zastaven.

 

Vybavení školy

 

 1. Ve škole se nevyskytují dveře turniketové.
 2. Zábradlí splňuje požadavky norem.
 3. Všechny dveře ve výukových prostorách mají jednotnou šířku 900 mm.
 4. Ve všech výukových prostorách je umístěno aspoň jedno umývadlo s výtokem pitné vody.
 5. V učebnách jsou podlahy opatřeny PVC.
 6. Třídy jsou vybaveny odpovídající výškou lavic dle velikosti žáků, výška lavic se kontroluje na začátku i v průběhu školního roku.
 7. Centrální lékárnička je umístěna ve sborovně školy, další lékárničky jsou umístěny v dílně, učebně fyziky a chemie, přírodopisu a tělesné výchovy, ve školní družině.. U lékárniček je umístěn traumatologický plán a seznam obsahu lékárniček. Obsah doplňuje zdravotník vždy k zahájení školního roku a pak průběžně podle výsledků kontrol a požadavků vyučujících.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedy, nebezpečné látky

 

 1. Jedovaté látky nejsou ve škole používány, všechny látky tohoto charakteru byly ze skladu chemických látek vyřazeny. Nebezpečné látky jsou skladovány v uzamykatelných místnostech, do kterých nemají žáci školy přístup. Skladování a evidence látek v kabinetu chemie podléhá zvláštnímu režimu. Všichni vyučující chemie absolvovali příslušná školení a jsou odborně způsobilí k práci s těmito látkami.
 2. Uživatelé venkovních hracích ploch určených pro hry a sport, tj. zejména vyučující tělesné výchovy, vyučující tříd prvního stupně a vychovatelky školní družiny zkontrolují čistotu těchto ploch, případné znečištění nebo výskyt injekčních stříkaček či jehel hlásí školníkovi, který zajistí odstranění závad.
 3. Rostliny a dřeviny vysazené v areálu školy odpovídají projektu školy, nejsou zde jedovaté rostliny, ani alergizující dřeviny.

 

Závěrečná ustanovení

 1. Jeden výtisk provozního řádu je trvale uložen ve sborovně, na místě trvale přístupném všem zaměstnancům školy.Seznámení s provozním řádem tvoří součást vstupního a periodického školení zaměstnanců školy. Kontrola provádění jednotlivých ustanovení je součástí každoroční veřejné prověrky BOZP.
 2. Změny provozního řádu jsou prováděny formou číslovaných doplňků.
 3. Orgány ochrany veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního řádu.

 

 

 

V Hořicích 28. srpna 2017

 

 

                                                                                                         

 

                                                                                  Dr. Kamil Vávra, ředitel školy

 

ZŠ Hořice
Komenského 338
508 01 Hořice
493620043, 493623640

Tel.: 777 913 756
E-mail: hospodarka@zshorice.eu
Datová schránka: 3jimkqt
IČO
: 708 925 47

 

KONTAKT na pověřence školy:

Mgr. Pavla Marková, MBA

pmarkova@toppriority.cz

Základní škola Hořice, Komenského - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz