banner

Školská rada + školní parlament

Školská rada:

volební řád školské rady platný od 1.5.2018

 • členové:
  • zástupci za rodiče:
  • Krois P.
  • Čermák M.
  • zástupci za zřizovatele:
  • Šedivá
  • Jančík B.
  • zástupci za školu:
  • Babáková R.
  • Kirchhofová.M

 

 

Žákovský parlament:

Skládá se ze zástupců 4. – 9. třídy  Základní školy, Hořice, Komenského 338.

Jeho členové se setkávají pravidelně maximálně 4x za rok. Na setkání je přizván vzhledem k nutnosti projenání důležité problematiky i  ředitel školy nebo jiný člen vedení školy.

Poslání parlamentu: Žáci mají právo podílet se na správě školy a dávat podněty k jejímu rozvoji. Učí se tak jednat s dospělými, přijímat autoritu a vyslovit, odůvodnit a prosazovat svůj názor. Parlament pomáhá vytvářet demokratické klima ve škole. Výchova k zájmu o dění kolem sebe napomáhá k vytváření takových postojů, které jsou potřebné pro fungování demokratických principů. Školní parlament zastává funkci stravovací komise.

Volby do parlamentu: Žáci si volí dva zástupce ze své třídy. Volební období je na jeden školní rok. Volby se konají tajným způsobem na základě rovného a přímého práva a podle zásad většinového systému.

 

Zásady parlamentu:

 1. Žáci mají právo podílet se na dění ve škole.
 2. Žáci mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání.
 3. Žákovský parlament zastupuje žáky.
 4. Rozhodnutí žákovského parlamentu vycházejí z rozhodnutí a vůle většiny členů.
 5. Člen žákovského parlamentu se může vzdát svého členství.
 6. Členy nelze postihovat za hlasování a projevy učiněné na zasedáních.
 7. Zasedání žákovského parlamentu jsou pravidelná.
 8. Žákovský parlament je schopný usnášet se za přítomnosti alespoň jedné třetiny svých členů.
 9. Žákovský parlament poskytuje informace o své činnosti stručným zápisem o svých jednáních.
 10. Třída, která si své zástupce nezvolila nebo se její zástupce neúčastní setkání, pozbývá možnost spolurozhodovat o dění ve škole.
 11. Žáci mají právo podílet se na dění ve škole.
 12. Žáci mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání.
 13. Žákovský parlament zastupuje žáky.
 14. Rozhodnutí žákovského parlamentu vycházejí z rozhodnutí a vůle většiny členů.
 15. Člen žákovského parlamentu se může vzdát svého členství.
 16. Členy nelze postihovat za hlasování a projevy učiněné na zasedáních.
 17. Zasedání žákovského parlamentu jsou pravidelná.
 18. Žákovský parlament je schopný usnášet se za přítomnosti alespoň jedné třetiny svých členů.
 19. Žákovský parlament poskytuje informace o své činnosti stručným zápisem o svých jednáních.
 20. Třída, která si své zástupce nezvolila nebo se její zástupce neúčastní setkání, pozbývá možnost spolurozhodovat o dění ve škole.

Členové parlamentu školního roku 2020/2021 jsou vybraní žáci tříd.

 

 

 Schůzky žákovského parlamentu budou vždy pravidelně každé první úterý v měsíci o velké přestávce. Scházet se bude ve   školní kuchyňce.

   

 

 

ZŠ Hořice
Komenského 338
508 01 Hořice
493620043, 493623640

Tel.: 777 913 756
E-mail: hospodarka@zshorice.eu
Datová schránka: 3jimkqt
IČO
: 708 925 47

 

KONTAKT na pověřence školy:

Mgr. Pavla Marková, MBA

pmarkova@toppriority.cz

Základní škola Hořice, Komenského - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz