banner

Výroční zpráva

o činnosti školy

 

 

 

 

Školní rok 2015-2016

( 170. výročí založení školy )

 

 

 

 

 

 

 

 

Hořice říjen 2016                           Dr. Kamil Vávra, ředitel školy

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti byla projednána na závěrečné pedagogické radě 29.července 2016 a 

schválena školskou radou  dne 2.11.2016.

 

 

 

 

 

 

1 Základní údaje o škole

 

 

 

1.1 Základní údaje o škole

 

 

 

Název školy

 

Adresa školy

Komenského 338, 508 01 Hořice, okres Jičín

70 892 547

Bankovní spojení

381450207/0100

DIČ

--

 

 

Telefon/fax

493 623 640, +420 777 913 755-6

E-mail

reditel@zshorice.eu

Adresa internetové stránky

www.zshorice.eu

 

 

Právní forma

Příspěvková organizace

Zařazení do rejstříku škol

1.1.2005

Název zřizovatele

Město Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice

Součásti školy

Školní družina

IZO ředitelství

049 305 662

Vedoucí a hospodářští pracovníci

Dr. Kamil Vávra – ředitel školy

Mgr. Oldřich Petera – zástupce ředitele školy

Mgr. Petra Kunešová - zástupce ředitele školy

Bc. Eva Kubištová – hospodářka a účetní školy

 

Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny)

PO vykonává činnost základní školy a školní družiny. Hlavním účelem je výchova a vzdělávání žáků. Předmět činnosti organizace je vymezen § 36 a 111 zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 

1.2 Součásti školy

 

 

 

součásti školy

kapacita

Základní škola

340

Školní družina

  75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Personální údaje

 

 

 

2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví

 

 

 

věk

muži

ženy

celkem

%

do 20 let

             -

           -

           -

-

21 - 30 let

             -

           4

           4

        15,4

31 - 40 let

            2

           1

           3

        11,5

41 - 50 let

-

           7

           7

        26,9

51 - 60 let

            1

           7

           8

        30,8

61 a více let

            3

           1

           4

        15,4

celkem

            6

          20

          26

100,0

%

           23

          77

100,0

x

 

 

 

2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví

 

 

 

vzdělání dosažené

muži

ženy

celkem

%

základní

-

-

-

-

vyučen

1

2

3

11,6

střední odborné

-

-

-

-

úplné střední

-

4

4

15,4

vyšší odborné

-

-

-

-

vysokoškolské

5

19

26

73

celkem

 

 

 

100,0

 

 

 

2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace

 

 

 

odborná kvalifikace

splňuje kvalifikaci

nesplňuje kvalifikaci

celkem

%

učitel prvního stupně základní školy

7

0

7

30,4

učitel druhého stupně základní školy

10

1

11

47,8

vychovatel

2

1

3

13,0

asistent pedagoga

1

-

1

         4,4

Učitel PT

1

-

1

4,4

celkem

21

2

23

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Trvání pracovního poměru

 

 

 

doba trvání

počet

%

do 5 let

2

7.7

do 10 let

5

19.3

do 15 let

1

3.8

do 20 let

2

7.7

nad 20 let

16

61,5

celkem

26

100,0

 

 

 

2.8 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců

 

 

 

nástupy a odchody

počet

nástupy

0

odchody

0

 

 

 

3. Vzdělávací program školy

 

 

 

3.1 Vzdělávací program

 

 

 

vzdělávací program

zařazené třídy

Školní vzdělávací program (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání)

všechny

 

 

 

3.2 Učební plán školy

 

 

 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

 

 

 

Vzdělávací oblasti

Vzdělávací obory

1. stupeň

2. stupeň

1. - 5. ročník

6. - 9. ročník

Minimální časová dotace

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

35

15

Cizí jazyk

9

12

Matematika a její aplikace

20

15

Informační a komunikační technologie

1

1

Člověk a jeho svět

12

Člověk a společnost

Dějepis

11

Výchova k občanství

Člověk a příroda

Fyzika

21

Chemie

Přírodopis

Zeměpis

Umění a kultura

Hudební výchova

12

10

Výtvarná výchova

Člověk a zdraví

Výchova ke zdraví

10

Tělesná výchova

10

Člověk a svět práce

5

3

Průřezová témata

P

P

Disponibilní časová dotace

 

14

24

Celková povinná časová dotace

118

122

 

 

 

 

 

3.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky

 

 

 

název nepovinného předmětu

počet zařazených žáků

-

-

 

 

 

 

 

 

název kroužku

počet zařazených žáků

šachy

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Počet dělených hodin

 

 

 

 

1. stupeň

2. stupeň

celkem

počet dělených hodin*

0

9

9

 

* Uvádět pouze hodiny, které znamenají zvýšenou potřebu „učitelohodin“.

 

 

 

4. Počty žáků

 

 

 

4.1 Počty žáků školy

 

 

 

třída

počet žáků

z toho chlapců

z toho dívek

výjimka z počtu žáků (ano – ne)

1.

25

13

12

 

2.A

21

12

9

 

2.B

20

10

10

 

3.A

18

9

9

 

3.B

15

7

8

 

4.A

20

13

7

 

                     4.B

20

14

6

 

5.

18

6

12

 

6.

20

11

9

 

7.

26

18

8

 

8.

16

10

6

 

9.

17

8

9

 

celkem

236

131

105

 

 

 

 

4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy

 

 

 

počet prvních tříd

počet dětí přijatých do prvních tříd

počet odkladů pro  školní rok

1

22

11

 

 

 

4.3 Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy

 

 

 

ročník

2

3

4

5

6

7

8

9

počet žáků

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

4.4 Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy

 

 

 

typ školy

počet přijatých žáků

víceleté gymnázium

3

čtyřleté gymnázium

1

střední odborná škola

10

střední odborné učiliště

7

konzervatoř

-

 

 

 

 

 

5. Hodnocení žáků

 

 

 

5.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch

 

 

 

třída

prospěli s vyznamenáním

prospěli

neprospěli

1.

   24

1

 

2.A

                21

 

 

2.B

16

4

 

3.A

14

2

 

3.B

11

6

 

4.A

16

4

 

4.B

12

7

 

5.

12

5

 

6.

4

15

 

7.

5

21

 

8.

 

17

1

9.

2

14

1

celkem

137

96

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Celkové hodnocení žáků – zhoršené chování

 

 

 

třída

uspokojivé chování

neuspokojivé chování

1.

 

 

2.A

 

 

2.B

 

 

3.A

 

 

3.B

 

 

4.A

 

 

4.B

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

1

1

8.

 

 

9.

 

 

celkem

1

1

 

 

 

5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání – způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů)

 

 

 

třída

hodnocení klasifikačním stupněm

hodnocení slovní

kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm

1.

 

 

 

2.A

 

 

 

 

 

 

 

3.A

 

 

 

 

 

 

 

4.A

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

celkem

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Výchovná opatření – pochvaly

 

 

 

třída

pochvala ředitele školy

pochvala třídního učitele

1.

 

19

2.A

 

11

2.B

 

10

3.A

 

14

3.B

 

5

4.A

 

12

4.B

 

8

5.

 

8

6.

 

3

7.

 

11

8.

 

9

9.

 

6

celkem

0

116

 

 

 

5.5 Výchovná opatření – napomenutí a důtky

 

 

 

třída

napomenutí třídního učitele

důtka třídního učitele

důtka ředitele školy

1.

 

 

 

2.A

 

 

 

2.A

 

 

 

3.A

 

 

 

3.B

3

1

 

4.A

1

 

 

4.B

 

 

 

5.

 

2

 

6.

6

 

1

7.

4

2

 

8.

1

1

1

9.

 

 

 

celkem

15

6

2

 

 

 

5.6 Komisionální přezkoušení žáků

 

 

 

třída

pochybnosti o správnosti hodnocení

opravné zkoušky

1.

 

 

2.A

 

 

2.B

 

 

3.A

 

 

3.B

 

 

4.A

 

 

4.B

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

1

8.

 

 

9.

 

 

celkem

 

1

 

 

 

5.7 Opakování ročníku

 

 

 

třída

žák neprospěl

žák nemohl být hodnocen

žák měl vážné zdravotní důvody

žák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky

1.

 

 

 

 

2.A

 

 

 

 

2.B

 

 

 

 

3.A

 

 

 

 

3.B

 

 

 

 

4.A

 

 

 

 

4.B

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

celkem

0

0

0

0

 

 

 

5.8 Počet omluvených / neomluvených hodin za školní rok

 

 

 

počet omluvených hodin

průměr na žáka

počet neomluvených hodin

průměr na žáka

18640

79

7

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Průběh a výsledky vzdělávání

 

 

 

6.1 Hospitační činnost

 

 

 

pracovník

počet hospitací

Ředitel školy

10

Zástupce ředitele školy

20

Ostatní pracovníci

 

celkem

30

 

 

 

6.2 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti

 

 

 

 

+

(objevuje se ve všech hodinách)

+ -

(objevuje se pouze v některých hodinách)

-

(v hodinách se neobjevuje)

Plnění cílů vzdělávání

 

 

 

soulad výuky s cíli základního vzdělávání (školním vzdělávacím programem)

+

 

 

vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy,  respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků

 

+

 

 

konkretizace cílů ve sledované výuce

+

 

 

návaznost probíraného učiva na předcházející témata

 

+

 

 

Materiální podpora výuky

 

 

 

vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem

+

 

 

 

účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky

 

+ -

 

Vyučovací formy a metody

 

 

 

správné řízení výuky a vnitřní členění hodin

 

+ -

 

sledování a plnění stanovených cílů

+

 

 

podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance

 

 

+ -

 

možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností

 

 

+ -

 

využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou

 

 

 

+ -

 

účelnost výuky frontální, skupinové a individuální

 

+

 

 

vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací

 

+

 

 

účelnost aplikovaných metod

 

+ -

 

respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků

 

 

+ -

 

vhodná forma kladení otázek

 

+ -

 

Motivace žáků

 

 

 

dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku

 

+ -

 

propojení teorie s praxí (v činnostech žáků)

+

 

 

využívání zkušeností žáků

+

 

 

vliv hodnocení na motivaci žáků

 

+ -

 

využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace

 

+ -

 

osobní příklad pedagoga

+

 

 

Interakce a komunikace

 

 

 

klima třídy

+

 

 

akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem

 

 

+ -

 

možnost vyjadřování vlastního názoru žáka, argumentace, diskuse

 

+ -

 

vzájemné respektování, výchova k toleranci

 

+ -

 

vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků

 

+

 

 

Hodnocení žáků

 

 

 

věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení

 

 

 

respektování individuálních schopností žáků

 

+ -

 

využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků

+

 

 

ocenění pokroku

 

+ -

 

zdůvodnění hodnocení žáků učitelem

 

+ -

 

vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem

 

+ -

 

využití klasifikačního řádu

+

 

 

 

 

 

6.3 Úroveň klíčových kompetencí žáků

 

 

 

Úroveň klíčových kompetencí žáků

(na konci základního vzdělávání)

vysoká

střední

nízká

1. Kompetence k učení

 

 

 

vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

x

 

 

vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

 

              x

 

operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

 

 

 

 x

 

samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

 

 

 x

 

poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich

 

 

x

 

2. Kompetence k řešení problémů

 

 

 

vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností

 

 

 

x

 

 

vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

 

 

x

 

 

samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

 

 

x

 

ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů

 

 

 

x

 

kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

 

 

x

 

3. Kompetence komunikativní

 

 

 

formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

 

 

x

 

naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

 

 

x

 

rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění

 

 

 

 

 

x

 

využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem

 

 

x

 

využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

 

 

x

 

4. Kompetence sociální a personální

 

 

 

účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

 

 

X

 

podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

 

X

 

přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají

 

X

 

přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají

 

X

 

vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

 

x

 

5. Kompetence občanské

 

 

 

respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí

 

x

 

 

chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu

x

 

 

rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka

 

X

 

 

respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit

 

X

 

 

chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti

 

x

 

 

6. Kompetence pracovní

 

 

 

používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

 

X

 

 

přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot

 

x

 

 

využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření

 

 

x

 

orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení.

 

 

x

 

 

 

 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

 

 

7.1 Výchozí stav

 

 

 

Pojmenování výchozího stavu

 

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou zapojeni do DVPP

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

 

 

 

Druh studia

Pracovník

a) Studium v oblasti pedagogických věd

2

b) Studium pedagogiky

2

c) Studium pro asistenta pedagoga

-

d) Studium pro ředitele škol

-

e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace

2

 

 

 

7.3 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

 

 

 

Druh studia

Pracovník

a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky

-

b) Studium pro výchovné poradce

1

c) Specializovaná činnost – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií

-

d) Specializovaná činnost – tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů

-

e) Specializovaná činnost – prevence sociálně patologických jevů

-

f) Specializovaná činnost – specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy

-

g) Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených

-

 

 

 

7.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace-viz přehled abs. DVPP

 

 

 

Předmět

Počet kurzů

Zaměření kurzů

Pedagogika a psychologie

 

 

Sociálně patologické jevy

 

 

Informační a komunikační technologie

 

 

Český jazyk

 

 

Cizí jazyk

 

 

Matematika

 

 

Prvouka

 

 

Přírodověda

 

 

Vlastivěda

 

 

Chemie

 

 

Fyzika

 

 

Přírodopis

 

 

Zeměpis

 

 

Dějepis

 

 

Občanská výchova

 

 

Rodinná výchova

 

 

Hudební výchova

 

 

Výtvarná výchova

 

 

Praktické činnosti

 

 

Tělesná výchova

 

 

 

 

 

7.5 Samostudium

 

 

 

Prázdniny

Počet dnů

Samostudium

Podzimní prázdniny

2

1

Vánoční prázdniny

5

3

Jednodenní pololetní prázdniny

 

1

1

Jarní prázdniny

5

5

Velikonoční prázdniny

2

2

Celkem

15

12

 

 

 

Na základě § 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících přísluší pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, 

 

8. ICT – standard a plán

 

 

 

8.1 Pracovní stanice – počet

 

 

 

Počet

standard ICT

skutečnost

plán

Počet žáků

 

236

 

Počet pedagogických pracovníků

 

  23

 

Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách

 

  18

 

Pracovní stanice umístěné v nepočítačových učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod.

 

  13

16

Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání

 

  29

 

Počet pracovních stanic celkem

 

  60

 

Počet pracovních stanic na 100 žáků

 

    7,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Pracovní stanice – technické parametry

 

 

 

Technické parametry stanic

počet

Starší 5 let

4

Novější – nevyhovuje standardu ICT

-

Novější – vyhovuje standardu ICT

56

 

 

 

8.3 Lokální počítačová síť (LAN) školy

 

 

 

Lokální počítačová síť

standard ICT

skutečnost

plán

Počet přípojných míst

 

6

 

Sdílení dat

Ano

Ano

 

Sdílení prostředků

Ano

Ano

 

Připojení do internetu

Ano

Ano

 

Komunikace mezi uživateli

Ano

Ano

 

Bezpečnost dat

Ano

Ano

 

Personifikovaný přístup k datům

Ano

Ano

 

 

 

 

8.4 Připojení k internetu

 

 

 

služba

hodnota

standard ICT

skutečnost

plán

Rychlost

512/128 a 1024/256

 

8Mb/4Mb

 

Agregace

Nejvýše 1:10

 

1:1

 

Veřejné IP adresy

ANO

 

Ano

 

Neomezený přístup na internet

ANO

 

Ano

 

Oddělení VLAN (pedagog, žák)

ANO

 

Ne

 

QoS (vzdálená správa)

ANO

 

Ano

 

Filtrace obsahu

ANO

 

Ne

 

Antispam

ANO

 

Ne

 

Antivir

ANO

 

Ano

 

 

*Tuto tabulku vyplní škola za pomoci providera

 

 

 

8.5 Prezentační a grafická technika

 

 

 

technika

standard ICT

skutečnost

plán

Druh

 

 

 

Datový projektor

6

3

 

Dotyková tabule

6

3

 

Tiskárny

 

4

 

Kopírovací stroj

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6 Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence)

 

 

 

programové vybavení

standard ICT

skutečnost

plán

Operační systém

 

60

 

Antivirový program

 

50

 

Textový editor

 

60

 

Tabulkový editor

 

60

 

Editor prezentací

 

60

 

Grafický editor - rastrová grafika

 

60

 

Grafický editor - vektorová grafika

 

60

 

Webový prohlížeč

 

60

 

Editor webových stránek

 

-

 

Klient elektronické pošty

 

3

 

Aplikace pro výuku a procvičování psaní na klávesnici

 

-

 

Programy odborného zaměření

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.7 Vzdělávání pedagogických pracovníků

 

 

 

Typ vzdělávání

standard ICT

skutečnost

plán

Z – Základní uživatelské znalosti

 

100%

 

P – Vzdělávání poučených uživatelů

 

 

 

S – Specifické vzdělávání

 

2

 

M - Vzdělávání ICT koordinátorů

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.8 Další ukazatele

 

 

 

 

standard ICT

skutečnost

plán

Diskový prostor na uložení dat pro žáky

 

Ne

 

Uložení dat na přenosné médium (disketa, CD,…)

 

Ano

 

Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty

 

Ano

 

Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové prezentace

 

Ano

 

Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a službu internetu, které škola určí

 

Ne

 

Přístup k ICT z domova pro pedagogy

 

Ano

 

Počet přípojných míst pro připojení stanice nebo notebooku v učebnách

 

15

 

 

 

 

9. Zájmové vzdělávání: školní družina a školní klub

 

 

 

9.1 Školní družina

 

 

 

Oddělení

Počet žáků – pravidelná docházka

Počet žáků – nepravidelná docházka

Počet vychovatelek

1

22

3

1

2

23

2

1

3

21

4

1

celkem

66

9

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 Materiálně technické vybavení

 

 

 

Prostory školní družiny

2 oddělení v budově č.p.338,1 oddělení v budově č.p. 335

Vybavení školní družiny

Moderní nábytek, audiovizuální technika,hračky, stavebnice atd.

 

 

 

 

 

 

 

10. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci

 

 

 

10.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

 

 

 

speciální vzdělávací potřeby

počet žáků

forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace)

individuální vzdělávací plán

zdravotní postižení

1

Skupinová integrace

ANO

zdravotní znevýhodnění

38

Skupinová integrace

24

sociální znevýhodnění

10

Skupinová integrace

2

 

 

 

10.2 Mimořádně nadaní žáci – třídy s rozšířenou výukou

 

 

 

třída

rozšířená výuka předmětů

počet žáků

 

 

 

 

 

 

celkem                                                                0

0

 

 

 

10.3 Mimořádně nadaní žáci – přeřazení do vyššího ročníku

 

 

 

přeřazení mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku

počet

z … třídy do … třídy

0

 

 

 

 

 

10.4 Podmínky pro vzdělávání

 

 

 

Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním

ano

částečně

ne

odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy

 

 

x

uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky

 

x

 

umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám

 

x

 

zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků

x

 

 

uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby žáka

x

 

 

podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky

x

 

 

zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

x

 

 

působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby

x

 

 

spolupráce s rodiči   

x

 

 

spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

x

 

Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním

ano

částečně

ne

individuální nebo skupinovou péči

x

 

 

přípravné třídy

x

 

 

pomoc asistenta třídního učitele

x

 

 

menší počet žáků ve třídě

 

 

x

odpovídající metody a formy práce

x

 

 

specifické učebnice a materiály

 

x

 

pravidelná komunikace a zpětnou vazbu

x

 

 

spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem - etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky

x

 

 

Podmínky pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných

ano

částečně

ne

individuální vzdělávací plány

 

 

 

doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu

 

 

 

zadávání specifických úkolů

 

 

 

zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů

 

 

 

vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech

 

 

 

občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka

 

 

 

účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky

 

 

 

 

 

 

11. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže)

 

 

 

11.1 Akce školy

 

 

 

Typ akce

Počet zúčastněných tříd

Počet zúčastněných žáků

Poznámka (název akce, výsledek)

Výuka plavání

 

 

 

 

 

 

 

Lyžařský výcvik

6.,7.,8.,9.

22

LVVK Zvonařka

 

 

 

 

Škola v přírodě

3.A,B

24

SEVER – Středisko ekologické výchovy

 

 

 

 

Exkurze

Viz přehled

 

 

 

 

 

 

Školní výlety

Viz přehled

 

 

 

 

 

 

Zahraniční výjezdy

7.,8.,9.

10

Maďarsko

 

8.,9.,

26

Itálie

 

II.stupeň

20

Anglie V56

Žákovská vystoupení

První stupeň

 

Adventní trhy

 

 

 

 

Koncerty

--

 

 

 

 

 

 

Výstavy

--

 

 

 

 

 

 

Soutěže

Viz přehled

 

 

 

 

 

 

Olympiády

Viz přehled

 

 

 

 

 

 

Jiné akce školy

Viz přehled

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků

 

 

 

Název akce

Počet žáků

Výsledek, umístění

Matematická olympiáda

4

1x 2. místo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Prevence rizikového chování

 

 

 

12.1 Prevence rizikového chování

 

 

 

 

komentář

Vzdělávání

 

Školní metodik prevence

Ano

Pedagogičtí pracovníci školy

Ano

Školní vzdělávací program

 

Etika a právní výchova

Ano

Výchova ke zdravému životnímu stylu

Ano

Preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů

Ano

Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování

Ano

Organizace prevence

 

Minimální preventivní program

Ano

Využití volného času žáků

Ne

Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu rizikového chování

Ano

Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí

Ne

Poradenská služba školního metodika prevence

Ano

Poradenská služba výchovného poradce

Ano

Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení

Ano

Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami

Ano

Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce)

Ano

Akce školy pro žáky k prevenci rizikového chování

Ano

 

 

 

12.2 Počet výskytu rizikového chování, které škola řešila

 

 

 

rizikové chování

počet

Drogová závislost

Ne

Alkohol

Ne

Kouření

Ne

Kriminalita a delikvence

Ne

Virtuální drogy (počítač, televize, video)

Ne

Patologické hráčství (gambling)

Ne

Záškoláctví

Ne

Šikanování

2

Vandalismus

Ne

Násilné chování

Ne

Xenofobie

Ne

Rasismus

Ne

 

 

 

13. Program enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

 

 

 

13.1 Program enviromentálního vzdělávání

 

 

 

 

komentář

Vzdělávání

 

Školní metodik envirometálního vzdělávání

Ano

Pedagogičtí pracovníci školy

Ano

Školní vzdělávací program

 

Problematika envirometálního vzdělávání je zapracována v jednotlivých předmětech ŠVP

Ano

Samostatný předmět envirometálního vzdělávání

Ne

Pojmy „vztah člověka k prostředí, udržitelný rozvoj“ jsou nezbytným učivem při naplňování klíčových kompetencí

Ano

Vzdělávání a výchova ve školní družině   je také zaměřena na envirometální vzdělávání

Ano

Organizace envirometálního vzdělávání

 

Škola má zpracovaný program envirometálního vzdělávání

Ano

Spolupráce školy s rodinou, obcí, podnikovou sférou, ostatními subjekty

Ano

Organizování celoškolních aktivit zaměřených na envirometální vzdělávání

Ano

Spolupráce školy s dalšími základními školami, předávání si zkušeností

Ne

Využívání středisek a center ekologické výchovy

Ano

Kontakty školy s nevládními organizacemi, zaměřenými na ekologickou výchovu

Ne

Vybavení školy učebními pomůckami pro enviromentální vzdělávání

Ano

Ekologizace provozu školy (šetření energií, třídění odpadů)

Ano

 

 

 

14. Prevence rizik a školní úrazy

 

 

 

14.1 Počet úrazů

 

 

 

Počet záznamů v knize úrazů

                           25

Počet odeslaných záznamů o úrazech

                            6

 

 

 

14.2 Vyhodnocení úrazů

 

 

 

Místo úrazu

Počet úrazů

V hodinách tělesné výchovy

10

V ostatních vyučovacích předmětech

5

Výlety a exkurze

1

Lyžařské kurzy

-

Výuka plavání

3

Přestávky ve škole

6

Školní družina

-

 

 

 

14.3 Prevence rizik

 

 

 

Prohloubení preventivních rizik, které škola přijala

Posílení dohledu nad žáky

 

 

 

15. Spolupráce školy s rodiči

 

 

 

15.1 Formy spolupráce

 

 

 

Formy spolupráce

komentář

Školská rada

Ano

Občanské sdružení při škole

Ano

Třídní schůzky, konzultace pro rodiče

Ano  viz org. školního roku

Školní akce pro rodiče

Ano ,dny otevřených dveří

Školní časopis

Ne

 

 

 

16. Vyřizování stížností, oznámení podnětů

 

 

 

16.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu

 

 

 

Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Datum podání

Obsah stížnosti

Stěžovatel

Stížnost vyřídil

 

Nebyly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání

 

 

 

Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání

Datum podání

Obsah stížnosti

Stěžovatel

Stížnost vyřídil

 

Nebyly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů

 

 

 

Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztazích

Datum podání

Obsah stížnosti

Stěžovatel

Stížnost vyřídil

 

Nebyly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků (viz přílohy)

 

 

 

 

Analýza současného stavu

 

 

 

 

 

Oblast  ekonomická  a  materiálně  technická

 

Pokles dětí se prozatím zastavil.  Na I. stupni bylo 6 paralelních  tříd.

 

Škola  zajistila učebnice pro všechny žáky. Ve školním roce došlo k navýšení rozpočtu ONIV přidělované státem. Tím mohla škola nakoupit moderní učebnice, učební pomůcky a jako vždy jsme k nákupu využili i část prostředků získaných vedlejší hospodářskou činností. Škola se i nadále snaží zmírnit nedostatek financí formou využívání prostředků z vlastních projektů a formou partnerství v projektech jiných subjektů.

 

První pololetí školního roku 2015/2016 bylo ve znamení akce „ Snížení energetické náročnosti na ZŠ Komenského“. Energetická náročnost se snížila výměnou oken, výměnou krytiny střechy, zateplením obvodových zdí školy, izolací mokrého zdiva a výměnou otopného systému z akumulačních kamen za tepelná čerpadla.

 

Byla i nadále postupně  modernizována a obnovována výpočetní technika jak v učebně, tak i v pracovnách. V současné době je k dispozici nžákům a učitelům celkem 60 PC s připojením na internet. Žáci mají k  dispozici 31 počítačů zapojených do sítě a s neomezeným přístupem na internet v učebně výpočetní techniky a v ostatních prostorách školy. Každý vyučující má k dispozici notebook pro přípravu na vyučování.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblast personální

 

 

 

Během školního roku úspěšně dostudovali pedagogové s aprobobací Aj. Dále však není aprobovaný učitel výtvarné a hudební výchovy. Vyučující se snaží v rámci DVPP doplňovat své znalosti a dovednosti.. Na škole pracovala jedna AP pro děti se zdravotním postižením  a pro  žáky sociálně znevýhodněné. Na AP měla škola povolení z KÚ královéhradeckého kraje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblast výchovně vzdělávací

 

 

 

            Škola pracuje podle vlastního ŠVP , který je průběžně inovován dle změn v RVP ZV a dle potřeb školy.

 

            Po celý školní rok 2015/2016 vedení školy sledovalo formy a metody práce tak, aby ve vyučovacích hodinách nepřevládal konzervativní styl práce, aby byly využívány efektivní a aktivizující metody a formy práce. Vysoký podíl integrovaných žáků ve třídách předpokládal individuální a diferencovaný přístup a s tím spojenou náročnou přípravu učitele.

 

            Ve škole byly řešeny projevy špatného chování, nekázně, nezdvořilosti. Objevily se i projevy šikany. Škola při řešení problémů s těmito žáky úzce spolupracuje se sociálním odborem zřizovatele, s PPP v Jičíně a s PČR.

 

 Přes tyto nedostatky je možné kladně hodnotit výsledky některých žáků v soutěžích a olympiádách. Naši žáci se již pravidelně umisťují na předních místech okresních a krajských olympiádách v matematice.

 

            Na škole jsou tři oddělení školní družiny, která jsou zaměřena jednak na přípravu na vyučování, dále na relaxaci a na mimotřídní činnosti

 

            Zápis do 1.třídy a přípravné třídy se konal 15.-16.ledna 2015. K zápisu se dostavilo  35 předškoláků. O odklad školní docházky zažádalo 10 dětí, kteří se přihlásili do PT. Přijato bylo 25 dětí do první třídy, z toho 6 po odkladu.Do přípravné třídy bylo přijato k 1.9.2015 10 dětí.           

 

            V rámci práce s integrovanými žáky jsou na I. stupni zavedeny  skupiny věnující se dyslektické nápravě. Možnost nápravy byla nabídnuta rodičům i pro žáky druhého stupně.

 

 

 

 

 

 

 

Oblast  organizační

 

 

 

Škola má vypracovaný organizační řád, školní řád a  vnitřní organizační směrnice, které se průběžně podle potřeb inovují. Ne vždy však byly směrnice a pokyny dodržovány. Nedostatky se projevovaly hlavně v dodržování dozorů, které bylo občas prováděno pouze „pasivně“. Proto docházelo hlavně o přestávkách k projevům nekázně a popřípadě také k drobnému poškozování majetku školy.

 

Nedostatky se také stále objevovaly ve vedení povinné školní dokumentace.

 

Dobrá je spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou. Došlo i ke zlepšení kontaktu s některými rodiči.

 

Všichni pedagogičtí pracovníci  v průběhu školního roku absolvovali školení DVPP dle vlastního výběru nebo dle potřeby školy.

 

Spolupráce školy se sdružením SRPŠ je i nadále na vysoké úrovni. Ředitel školy se pravidelně scházel se zástupci rodičů žáků jednotlivých ročníků. Na schůzkách byly předkládány k diskuzi a následnému posouzení požadavky školy na finanční krytí některých akcí školy-jednalo se převážně o příspěvek na dopravu, ale také na finanční podporu některých významných situací-např. slavnostní vyřazení žáků IX.třídy, ŠvP, a zahraniční aktivity žáků. Prakticky ve všech požadavcích došlo k tomu, že se výbor SRPŠ rozhodl finančně podpořit požadované. Zástupci tříd  dostali informace o dění ve škole a důležitých akcích. které potom přenášeli na ostatní rodiče v době konání třídních schůzek. Hlavním příjmem do pokladny SRPŠ i nadále jsou dobrovolné příspěvky ze strany rodičů žáků ve výši 350,- Kč na školní rok a výtěžek z různých sběrových akcí žáků (kaštany,papír).

 

Vedení školy již tradičně spolupracovalo se žákovským parlamentem, jehož zástupci jsou každoročně voleni třídními kolektivy. Relevantní připomínky ze strany žáků jsou potom vedením školy zpracovány a v co nejkratší době uvedeny do běžné praxe.

 

Školská rada.  Spolupráce se školskou radou a vedením školy je na velmi dobré úrovní a je přínosem pro organizaci.

 

Škola  spolupracuje s mnoha dalšími subjekty, ať už jsou to poradenská zařízení PPP a SPC v Hradci Králové, resp.v Jičíně, s Městskou i státní   policií v Hořicích, s městskou knihovnou v Hořicích, s MŠ v Hořicích,s HZS v Hořicích s OSPODem  města Hořicea velmi dobrájespolupráce  se zřizovatelem školy.

 

 

 

ZŠ Hořice
Komenského 338
508 01 Hořice
493620043, 493623640

Tel.: 777 913 756
E-mail: hospodarka@zshorice.eu
Datová schránka: 3jimkqt
IČO
: 708 925 47

 

KONTAKT na pověřence školy:

Mgr. Pavla Marková, MBA

pmarkova@toppriority.cz

Základní škola Hořice, Komenského - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz