banner

Výroční zpráva

o činnosti školy

 

 

 

 

Školní rok 2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

Hořice říjen 2020                    Dr. Kamil Vávra, ředitel školy

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti byla projednána na závěrečné pedagogické radě 26.srpna 2020 a 

schválena školskou radou  dne  27.11. 2020

 

 

1 Základní údaje o škole

 

1.1 Základní údaje o škole

 

Název školy

 

Adresa školy

Komenského 338, 508 01 Hořice, okres Jičín

70 892 547

Bankovní spojení

381450207/0100

DIČ

--

 

 

Telefon/fax

493 623 640, +420 777 913 755-6

E-mail

reditel@zshorice.eu

Adresa internetové stránky

www.zshorice.eu

 

 

Právní forma

Příspěvková organizace

Zařazení do rejstříku škol

1. 1.2005

Název zřizovatele

Město Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice

Součásti školy

Školní družina

IZO ředitelství

049 305 662

Vedoucí a hospodářští pracovníci

Dr. Kamil Vávra – ředitel školy

Mgr. Petra Kunešová - zástupce ředitele školy

Bc. Eva Kubištová – hospodářka a účetní školy

 

Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny)

PO vykonává činnost základní školy a školní družiny. Hlavním účelem je výchova a vzdělávání žáků. Předmět činnosti organizace je vymezen § 36 a 111 zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

 

1.2 Součásti školy

 

součásti školy

kapacita

Základní škola

340

Školní družina

  97

 

 

2. Personální údaje

 

2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví

 

věk

muži

ženy

celkem

%

do 20 let

-

-

-

-

21 - 30 let

-

            2

     2

        6,25

31 - 40 let

            1

            6

     7

        21,8

41 - 50 let

-

            6

     6

       18,75

51 - 60 let

             2

          10

   12

        37,5

61 a více let

             3

            2

     5

         15,6

celkem

             6  

          26

  32

100,0

%

           18,75      

          81,25    

100,0

x

 

2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví

 

vzdělání dosažené

muži

ženy

celkem

%

základní

-

-

-

-

vyučen

1

2

3

11,6

střední odborné

-

-

-

-

úplné střední

1

3

4

15,4

vyšší odborné

-

-

-

-

vysokoškolské

 4              

21         

25

73

celkem

  6

26          

32           

100,0

 

2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace

 

odborná kvalifikace

splňuje kvalifikaci

nesplňuje kvalifikaci

celkem

%

učitel prvního stupně základní školy

0

27,5

učitel druhého stupně základní školy

 13

 2 

15

51,7

vychovatel

 3

0

 3

10,3

asistent pedagoga

-

        10,3

celkem

27  

2

29

100,0

 

 

 

 

 

 

(Ježková zařazena 2x – vychovatelka i asistentka)

 

 

2.4 Trvání pracovního poměru

 

doba trvání

počet

%

do 5 let

 17

53,1

do 10 let

  5

15,6

do 15 let

 1

3,1

do 20 let

 5

15,6

nad 20 let

4

12,5

celkem

              32

100,0

 

2.8 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců

 

nástupy a odchody

počet

nástupy

4  

odchody

3

 

3. Vzdělávací program školy

 

3.1 Vzdělávací program

 

vzdělávací program

zařazené třídy

Školní vzdělávací program (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání)

všechny

 

3.2 Učební plán školy

 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

 

Vzdělávací oblasti

Vzdělávací obory

1. stupeň

2. stupeň

1. - 5. ročník

6. - 9. ročník

Minimální časová dotace

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

35

15

Cizí jazyk

9

12

Matematika a její aplikace

20

15

Informační a komunikační technologie

1

1

Člověk a jeho svět

12

Člověk a společnost

Dějepis

11

Výchova k občanství

Člověk a příroda

Fyzika

21

Chemie

Přírodopis

Zeměpis

Umění a kultura

Hudební výchova

12

10

Výtvarná výchova

Člověk a zdraví

Výchova ke zdraví

10

Tělesná výchova

10

Člověk a svět práce

5

3

Průřezová témata

P

P

Disponibilní časová dotace

 

14

24

Celková povinná časová dotace

118

122

 

 

3.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky

 

název nepovinného předmětu

počet zařazených žáků

-

-

 

 

 

 

 

 

název kroužku

počet zařazených žáků

šachy

                   6    

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Počet dělených hodin

 

 

1. stupeň

2. stupeň

celkem

počet dělených hodin*

       16

            11

27

* Uvádět pouze hodiny, které znamenají zvýšenou potřebu „učitelohodin“.

 

 

4. Počty žáků

 

4.1 Počty žáků školy

 

třída

počet žáků

z toho chlapců

z toho dívek

výjimka z počtu žáků (ano – ne)

1.

21

8

13

 

2. A

 17

7

10

 

2. B

16

6

10

 

3.

25

14

11

 

4. A

23

14

9

 

4. B

23

12

11

 

5.

25

12

13

 

6. A

26

15

11

 

6. B

22

11

11

 

7. A

19

10

9

 

7. B

19

10

9

 

8. A

21

13

8

 

8. B

21

9

12

 

9. 

23

11

12

 

celkem

301

155

146

 

 

4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy

 

počet prvních tříd

počet dětí přijatých do prvních tříd

počet odkladů pro  školní rok

1

      21

4

 

4.3 Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy

 

ročník

2

3

4

5

6

7

8

9

počet žáků

 

     

 

 1

   6

     1

1

 

 

4.4 Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy

 

typ školy

počet přijatých žáků

víceleté gymnázium

   4

čtyřleté gymnázium

   3

střední odborná škola

   12

střední odborné učiliště

   7

konzervatoř

-

 

 

5. Hodnocení žáků

 

5.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch

 

třída

prospěli s vyznamenáním

prospěli

neprospěli

1.

 21

 

 

2. A

17

 

1

2. B

16

 

 

3. 

21

4

 

4. A

20

2

 

4. B

21

2

 

5.

17

8

 

6. A

16

9

 

6. B

10

12

 

7. A

14

5

 

7. B

8

11

 

8. A

12

10

 

8. B

12

9

 

9.

7

15

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Celkové hodnocení žáků – zhoršené chování

 

třída

uspokojivé chování

neuspokojivé chování

1. 

 

 

2. A

 

 

2. B

 

 

3. 

 

 

4. A

 

 

4. B

 

 

5.

1

 

6. A

 

 

6. B

1

 

7. A

 

 

7. B

 

 

8. A

 

 

8. B

1

 

9. 

 

1

celkem

3

1

 

 

 

 

5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání – způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů)

 

třída

hodnocení klasifikačním stupněm

hodnocení slovní

kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm

1.

21

 

 

2. A

17

 

 

2. B

16

 

 

3. 

25

 

 

4. A

22

 

 

4. B

23

 

 

5.

25

 

 

6. A

25

 

 

6. B

22

 

 

7. A

19

 

 

7. B

19

 

 

8. A

22

 

 

8. B

21

 

 

9.

12

 

 

 

 

 

 

5.4 Výchovná opatření – pochvaly

 

třída

pochvala ředitele školy

pochvala třídního učitele

1. 

 

 

2. A

 

 

2. B

 

 

3. 

 

 

4. A

 

 

4. B

 

2

5. 

 

7

6. A

 

10

6. B

 

12

7. A

 

8

7. B

 

7

8. A

 

9

8. B

 

6

9. 

 

 

celkem

 

61

 

 

5.5 Výchovná opatření – napomenutí a důtky

 

třída

napomenutí třídního učitele

důtka třídního učitele

důtka ředitele školy

1. 

 

 

 

2. A

 

 

 

2. B

 

 

 

3. 

1

 

 

4. A

2

 

 

4. B

 

 

 

5.

 

 

2

6. A

 

 

 

6. B

2

1

2

7. A

3

 

 

7. B

4

4

1

8. A

 

 

 

8. B

 

 

 

9. 

 

 

 

celkem

12

5

5

 

 

 

 

 

5.6 Komisionální přezkoušení žáků

 

třída

pochybnosti o správnosti hodnocení

opravné zkoušky

1.

 

 

2. A

 

 

2. B

 

 

3. 

 

 

4. A

 

 

4. B

 

 

5. 

 

 

6. A

 

 

6. B

 

 

7. A

 

 

7. B

 

 

8. A

 

 

8. B

 

 

9. 

 

 

celkem

0

0

 

 

 

 

5.7 Opakování ročníku

 

třída

žák neprospěl

žák nemohl být hodnocen

žák měl vážné zdravotní důvody

žák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky

1. 

 

 

 

 

2. A

 

 

 

 

2. B

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. A

 

 

 

 

4. B

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. A

 

 

 

 

6. B

 

 

 

 

7. A

 

 

 

 

7. B

 

 

 

 

8. A

 

 

 

 

8. B

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

celkem

0

0

0

0

 

 

 

 

 

5.8 Počet omluvených / neomluvených hodin za školní rok

 

počet omluvených hodin

průměr na žáka

počet neomluvených hodin

průměr na žáka

11 923

39, 350

5

0, 017    1.pol.

  5 921

       19, 803

45

0, 151    2.pol.  

 

 

6. Průběh a výsledky vzdělávání

 

6.1 Hospitační činnost

 

pracovník

počet hospitací

Ředitel školy

11

Zástupce ředitele školy

15

Ostatní pracovníci

 

celkem

26

 

 

 

6.2 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti

 

 

+

(objevuje se ve všech hodinách)

+ -

(objevuje se pouze v některých hodinách)

-

(v hodinách se neobjevuje)

Plnění cílů vzdělávání

 

 

 

soulad výuky s cíli základního vzdělávání (školním vzdělávacím programem)

+

 

 

vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy,  respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků

 

+

 

 

konkretizace cílů ve sledované výuce

+

 

 

návaznost probíraného učiva na předcházející témata

 

+

 

 

Materiální podpora výuky

 

 

 

vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem

+

 

 

 

účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky

 

+ -

 

Vyučovací formy a metody

 

 

 

správné řízení výuky a vnitřní členění hodin

 

+ -

 

sledování a plnění stanovených cílů

+

 

 

podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance

 

 

+ -

 

možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností

 

 

+ -

 

využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou

 

 

 

+ -

 

účelnost výuky frontální, skupinové a individuální

 

+

 

 

vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací

 

+

 

 

účelnost aplikovaných metod

 

+ -

 

respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků

 

 

+ -

 

vhodná forma kladení otázek

 

+ -

 

Motivace žáků

 

 

 

dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku

 

+ -

 

propojení teorie s praxí (v činnostech žáků)

+

 

 

využívání zkušeností žáků

+

 

 

vliv hodnocení na motivaci žáků

 

+ -

 

využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace

 

+ -

 

osobní příklad pedagoga

+

 

 

Interakce a komunikace

 

 

 

klima třídy

+

 

 

akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem

 

 

+ -

 

možnost vyjadřování vlastního názoru žáka, argumentace, diskuse

 

+ -

 

vzájemné respektování, výchova k toleranci

 

+ -

 

vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků

 

+

 

 

Hodnocení žáků

 

 

 

věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení

 

 

 

respektování individuálních schopností žáků

 

+ -

 

využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků

+

 

 

ocenění pokroku

 

+ -

 

zdůvodnění hodnocení žáků učitelem

 

+ -

 

vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem

 

+ -

 

využití klasifikačního řádu

+

 

 

 

6.3 Úroveň klíčových kompetencí žáků

 

Úroveň klíčových kompetencí žáků

(na konci základního vzdělávání)

vysoká

střední

nízká

1. Kompetence k učení

 

 

 

vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

x

 

 

vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

 

              x

 

operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

 

 

 

 x

 

samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

 

 

 x

 

poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich

 

 

x

 

2. Kompetence k řešení problémů

 

 

 

vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností

 

 

 

x

 

 

vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

 

 

x

 

 

samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

 

 

x

 

ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů

 

 

 

x

 

kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

 

 

x

 

3. Kompetence komunikativní

 

 

 

formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

 

 

x

 

naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

 

 

x

 

rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění

 

 

 

 

 

x

 

využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem

 

 

x

 

využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

 

 

x

 

4. Kompetence sociální a personální

 

 

 

účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

 

 

X

 

podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

 

X

 

přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají

 

X

 

přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají

 

X

 

vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

 

x

 

5. Kompetence občanské

 

 

 

respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí

 

x

 

 

chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu

x

 

 

rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka

 

X

 

 

respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit

 

X

 

 

chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti

 

x

 

 

6. Kompetence pracovní

 

 

 

používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

 

X

 

 

přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot

 

x

 

 

využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření

 

 

x

 

orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení.

 

 

x

 

 

Závěr: hospitační činnost je nejenom kontrolní činností, ale hlavně poradenskou a mentorskou činností. Převážná část doporučení byla akceptována ( ověřeno následnou hosp. činností ) nebo  pracovníci pod vedením našli způsoby, jak změnit některé vžité pracovní návyky.

 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

7.1 Výchozí stav

 

Pojmenování výchozího stavu

 

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou zapojeni do DVPP

 

 

 

 

7.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

 

Druh studia

Pracovník

a) Studium v oblasti pedagogických věd

-

b) Studium pedagogiky

-

c) Studium pro asistenta pedagoga

-

d) Studium pro ředitele škol

-

e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace

-

 

7.3 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

 

Druh studia

Pracovník

a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky

-

b) Studium pro výchovné poradce

-

c) Specializovaná činnost – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií

-

d) Specializovaná činnost – tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů

-

e) Specializovaná činnost – prevence sociálně patologických jevů

-

f) Specializovaná činnost – specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy

-

g) Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených

-

 

7.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace-viz přehled abs. DVPP

 

Předmět

Počet kurzů

Zaměření kurzů

Pedagogika a psychologie

 

 

Sociálně patologické jevy

 

 

Informační a komunikační technologie

 

 

Český jazyk

 

 

Cizí jazyk

 

 

Matematika

 

 

Prvouka

 

 

Přírodověda

 

 

Vlastivěda

 

 

Chemie

 

 

Fyzika

 

 

Přírodopis

 

 

Zeměpis

 

 

Dějepis

 

 

Občanská výchova

 

 

Rodinná výchova

 

 

Hudební výchova

 

 

Výtvarná výchova

 

 

Praktické činnosti

 

 

Tělesná výchova

 

 

 

7.5 Samostudium

 

Prázdniny

Počet dnů

Samostudium

Podzimní prázdniny

2

1

Vánoční prázdniny

5

3

Jednodenní pololetní prázdniny

 

1

1

Jarní prázdniny

5

5

Velikonoční prázdniny

2

2

Celkem

15

12

 

Na základě § 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících přísluší pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, 

8. ICT – standard a plán

 

 

8.1 Pracovní stanice – počet

 

Počet

standard ICT

skutečnost

plán

Počet žáků

 

302

 

Počet pedagogických pracovníků

 

28

 

Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách

 

18

25

Pracovní stanice umístěné v nepočítačových učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod.

 

16

20

Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání

 

29

 

Počet pracovních stanic celkem

 

63

 

Počet žáků na 1 pracovní stanici

 

  8,5

5

 

 

 

 

 

8.2 Pracovní stanice – technické parametry

 

Technické parametry stanic

počet

Starší 5 let

2

Novější – nevyhovuje standardu ICT

-

Novější – vyhovuje standardu ICT

61

 

 

8.3 Lokální počítačová síť (LAN) školy

 

Lokální počítačová síť

standard ICT

skutečnost

plán

Počet přípojných míst

 

11

 

Sdílení dat

Ano

Ano

 

Sdílení prostředků

Ano

Ano

 

Připojení do internetu

Ano

Ano

 

Komunikace mezi uživateli

Ano

Ano

 

Bezpečnost dat

Ano

Ano

 

Personifikovaný přístup k datům

Ano

Ano

 

 

 

8.4 Připojení k internetu

 

služba

hodnota

standard ICT

skutečnost

plán

Rychlost

512/128 a 1024/256

 

8Mb/4Mb

 

Agregace

Nejvýše 1:10

 

1:1

 

Veřejné IP adresy

ANO

 

Ano

 

Neomezený přístup na internet

ANO

 

Ano

 

Oddělení VLAN (pedagog, žák)

ANO

 

Ne

 

QoS (vzdálená správa)

ANO

 

Ano

 

Filtrace obsahu

ANO

 

Ne

 

Antispam

ANO

 

Ne

 

Antivir

ANO

 

Ano

 

*Tabulka vyplnila škola za pomoci providera

 

8.5 Prezentační a grafická technika

 

technika

standard ICT

skutečnost

plán

Druh

 

 

 

Datový projektor

6

4

 9

Dotyková tabule

6

4

 8

Tiskárny

 

5

 

Kopírovací stroj

 

4

 

 

 

 

 

 

8.6 Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence)

 

programové vybavení

standard ICT

skutečnost

plán

Operační systém

 

dle počtu stanic

 

Antivirový program

 

50

 

Textový editor

 

1025

 

Tabulkový editor

 

1025

 

Editor prezentací

 

1025

 

Grafický editor - rastrová grafika

 

100

 

Grafický editor - vektorová grafika

 

100

 

Webový prohlížeč

 

dle počtu stanic

 

Editor webových stránek

 

-

 

Klient elektronické pošty

 

1025

 

Aplikace pro výuku a procvičování psaní na klávesnici

 

-

 

Programy odborného zaměření

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.7 Vzdělávání pedagogických pracovníků

 

Typ vzdělávání

standard ICT

skutečnost

plán

Z – Základní uživatelské znalosti

 

100%

 

P – Vzdělávání poučených uživatelů

 

100%

 

S – Specifické vzdělávání

 

2

 

M - Vzdělávání ICT koordinátorů

 

1

 

 

 

8.8 Další ukazatele

 

 

standard ICT

skutečnost

plán

Cloud prostor na uložení dat pro žáky

 

Ano

 

Uložení dat na přenosné médium (disketa, CD,…)

 

Ano

 

Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty

 

Ano

 

Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové prezentace

 

Ano

 

Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a službu internetu, které škola určí

 

Ano

 

Přístup k ICT z domova pro pedagogy

 

Ano

 

Počet přípojných míst pro připojení stanice nebo notebooku v učebnách

 

15

 

 

9. Zájmové vzdělávání: školní družina a školní klub

 

9.1 Školní družina

 

Oddělení

Počet žáků – pravidelná docházka

Počet žáků – nepravidelná docházka

Počet vychovatelek

1

            20

 

1

2

            28

 

1

3

            29

 

1

celkem

            77

0

 3

 

 

9.3 Materiálně technické vybavení

 

Prostory školní družiny

3 oddělení v budově č.p.338,

Vybavení školní družiny

Moderní nábytek, audiovizuální technika,hračky, stavebnice atd.

 

10. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci

 

10.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

speciální vzdělávací potřeby

počet žáků

forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace)

individuální vzdělávací plán

zdravotní postižení (§ 16 odst. 9 ŠZ)

39

Skupinová integrace

      2

jiné zdravotní znevýhodnění

  2

Skupinová integrace

      1

odlišné kulturní a životní podmínky

  1

Skupinová integrace

      1

 

 

10.2 Mimořádně nadaní žáci – třídy s rozšířenou výukou

 

třída

rozšířená výuka předmětů

počet žáků

 

 

 

 

 

 

celkem                                                                0

0

 

10.3 Mimořádně nadaní žáci – přeřazení do vyššího ročníku

 

přeřazení mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku

počet

z … třídy do … třídy

0

 

 

 

 

 

10.4 Podmínky pro vzdělávání

 

Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním

ano

částečně

ne

odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy

 

 

x

uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky

 

x

 

umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám

 

x

 

zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků

x

 

 

uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby žáka

x

 

 

podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky

x

 

 

zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

x

 

 

působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby

x

 

 

spolupráce s rodiči   

x

 

 

spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

x

 

Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním

ano

částečně

ne

individuální nebo skupinovou péči

x

 

 

přípravné třídy

x

 

 

pomoc asistenta třídního učitele

x

 

 

menší počet žáků ve třídě

 

 

x

odpovídající metody a formy práce

x

 

 

specifické učebnice a materiály

 

x

 

pravidelná komunikace a zpětnou vazbu

x

 

 

spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem - etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky

x

 

 

Podmínky pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných

ano

částečně

ne

individuální vzdělávací plány

 

 

 

doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu

 

 

 

zadávání specifických úkolů

 

 

 

zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů

 

 

 

vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech

 

 

 

občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka

 

 

 

účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky

 

 

 

 

 

 

 

11. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže)

 

 

 

11.1 Akce školy

 

Typ akce

Počet zúčastněných tříd

Počet zúčastněných žáků

Poznámka (název akce, výsledek)

Výuka plavání

1.,2. A, B,3.

79

 

 

 

 

 

Lyžařský výcvik

7. A, B

36

LVVK Zvonařka

 

 

 

 

Škola v přírodě

            -

0

Zrušena (COVID19)

 

 

 

 

Exkurze

Viz přehled

 

 

 

 

 

 

Školní výlety

Viz přehled

 

 

 

 

 

 

Zahraniční výjezdy

             -

0

Zrušeno (COVID19)

 

            

 

 

Žákovská vystoupení

1.– 9. – výběr žáků

 

 

Adventní trhy,Vánoční vystoupení-Svaz žen, Domov pro seniory, Domov bez bariér.

 

 

 

 

 

Koncerty

--

 

 

 

 

 

 

Výstavy

--

 

 

 

 

 

 

Soutěže

Viz přehled

 

 

 

 

 

 

Olympiády

Viz přehled

 

 

 

 

 

 

Jiné akce školy

Viz přehled

 

 

 

 

 

 

 

11.2 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků

 

Název akce

Počet žáků

Výsledek, umístění

Matematická olympiáda

 

 

Novopacký slavíček

 

 

 

 

 

 

12 Prevence rizikového chování

 

12.1 Prevence rizikového chování

 

 

komentář

Vzdělávání

 

Školní metodik prevence

Ano

Pedagogičtí pracovníci školy

Ano

Školní vzdělávací program

 

Etika a právní výchova

Ano

Výchova ke zdravému životnímu stylu

Ano

Preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů

Ano

Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování

Ano

Organizace prevence

 

Minimální preventivní program

Ano

Využití volného času žáků

Ne

Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu rizikového chování

Ano

Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí

Ne

Poradenská služba školního metodika prevence

Ano

Poradenská služba výchovného poradce

Ano

Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení

Ano

Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami

Ano

Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce)

Ano

Akce školy pro žáky k prevenci rizikového chování

Ano

 

12.2 Počet výskytu rizikového chování, které škola řešila

 

rizikové chování

počet

Drogová závislost

Ne

Alkohol

Ne

Kouření

Ne

Kriminalita a delikvence

Ne

Virtuální drogy (počítač, televize, video)

Ne

Patologické hráčství (gambling)

Ne

Záškoláctví

Ne

Šikanování

2

Vandalismus

Ne

Násilné chování

Ne

Xenofobie

Ne

Rasismus

Ne

 

13. Program enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

 

13.1 Program enviromentálního vzdělávání

 

 

komentář

Vzdělávání

 

Školní metodik envirometálního vzdělávání

Ano

Pedagogičtí pracovníci školy

Ano

Školní vzdělávací program

 

Problematika envirometálního vzdělávání je zapracována v jednotlivých předmětech ŠVP

Ano

Samostatný předmět envirometálního vzdělávání

Ne

Pojmy „vztah člověka k prostředí, udržitelný rozvoj“ jsou nezbytným učivem při naplňování klíčových kompetencí

Ano

Vzdělávání a výchova ve školní družině   je také zaměřena na envirometální vzdělávání

Ano

Organizace envirometálního vzdělávání

 

Škola má zpracovaný program envirometálního vzdělávání

Ano

Spolupráce školy s rodinou, obcí, podnikovou sférou, ostatními subjekty

Ano

Organizování celoškolních aktivit zaměřených na envirometální vzdělávání

Ano

Spolupráce školy s dalšími základními školami, předávání si zkušeností

Ne

Využívání středisek a center ekologické výchovy

Ano

Kontakty školy s nevládními organizacemi, zaměřenými na ekologickou výchovu

Ne

Vybavení školy učebními pomůckami pro enviromentální vzdělávání

Ano

Ekologizace provozu školy (šetření energií, třídění odpadů)

Ano

 

 

14. Prevence rizik a školní úrazy

 

 

 

 

14.1 Počet úrazů

 

Počet záznamů v knize úrazů

                           25

Počet odeslaných záznamů o úrazech

                            6

 

 

 

14.2 Vyhodnocení úrazů

 

Místo úrazu

Počet úrazů

V hodinách tělesné výchovy

10

V ostatních vyučovacích předmětech

5

Výlety a exkurze

1

Lyžařské kurzy

-

Výuka plavání

3

Přestávky ve škole

6

Školní družina

-

 

14.3 Prevence rizik

 

Prohloubení preventivních rizik, které škola přijala

Posílení dohledu nad žáky

 

 

 

15. Spolupráce školy s rodiči

 

 

15.1 Formy spolupráce

 

Formy spolupráce

komentář

Školská rada

Ano

Občanské sdružení při škole

Ano

Třídní schůzky, konzultace pro rodiče

Ano  viz org. školního roku

Školní akce pro rodiče

Ano ,dny otevřených dveří

Školní časopis

Ne

 

 

 

16. Vyřizování stížností, oznámení podnětů

 

16.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu

 

Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Datum podání

Obsah stížnosti

Stěžovatel

Stížnost vyřídil

 

Nebyly  

 

 

 

 

 

 

 

16.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání

 

Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání

Datum podání

Obsah stížnosti

Stěžovatel

Stížnost vyřídil

 

Nebyly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů

 

Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztazích

Datum podání

Obsah stížnosti

Stěžovatel

Stížnost vyřídil

 

Nebyly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků (viz přílohy)

 

3. Hodnocení ředitelem školy

 

Školní rok 2019/2020 byl velmi nestandardní  vzhledem k epidemiologickému stavu ve společnosti. Výuka od 11. března 2020 byla prováděna online i offline bez přítomností žáků ve škole. Od 11. května absolvovala většina žáků 9. ročníků opakovací hodiny učiva ( Ma, Čj) ve škole. Od 25.5.2020 byl pro zájemce otevřen I. stupeň. Zájemci z každého ročníku utvořili skupinu do maximálně 15 dětí. Skupina byla vyučována buď pedagogem nebo asistentem pedagoga, současně se skupině, která zůstala doma, věnoval pedagog formou distančního vzdělávání. Žáci i pracovníci přítomní ve škole dodržovali předepsaná hygienická opatření.

23.6.2020 bylo za přítomnosti starosty města slavnostně předáno žákům 9. ročníků vysvědčení. Ostatní žáci obdrželi vysvědčení 25.6.2020 dle pokynů svých třídních učitelů

 Výsledky hospodaření jsou pravidelně sledovány veřejnosprávní kontrolou, výkaznictvím a průběžnou měsíční kontrolou vedením školy.

Stmelovací pobyty žáků 6. třídy, škola v přírodě, tematické exkurze a zájezdy žáků po ČR, kulturní vystoupení žáků na veřejnosti ( adventní trhy, mateřské školy..), návštěvy  městské knihovny a spolupráce s těmito subjekty,  víkendové akce pro děti  I. stupně, škola otevřená pro veřejnost, návštěvy dětí z MŠ ve škole, projektové dny a zapojení žáků do olympiád a soutěží, návštěvy firem v regionu a Úřadu práce v Jičíně v rámci kariérového poradenství pro vycházející žáky. ( viz přehled akcí). 1.3. – 6.3.2020 se zúčastnilo 35 žáků sedmých tříd lyžařského kurzu ve Strážném. Od 11.3.2020 byly školy uzavřeny. Veškeré plánované akce žáků školy ve druhém pololetí školního roku byly zrušeny.

Ve škole pracuje Školská rada ve stálém složení 6 ti členů. Prezenčně setkání proběhla 28.2.2020 a 23.6.2020. Ostatní jednání proběhla distančně.

Pokračující inkluze ve škole, spolupráce s asistentkami pedagoga a s PPP Jičín, pedagogická intervence probíhala převážně dle doporučení PPP Jičín, u většiny žáků je IVP dobře nastaveno a funguje, počet evidovaných žáků s postižením byl 43. Těmto žákům je věnována individuální péče podle zařazení ve stupni podpůrného opatření na základě diagnostiky poradenského zařízení, a to pomocí AP, IVP, intervence aj. Bylo také pracováno se žáky se sociálním znevýhodněním. Práce probíhá prostřednictvím AP.  Ve ŠD bylo zapsáno 78 žáků.

Škola byla zapojena do řady grantů a výzev, které probíhají kontinuálně v průběhu navazujících školních roků. Škola také provádí kontroly dřívějších grantů a v případě udržitelnosti zpracováváme monitorovací zprávy o udržitelnosti.  Ve školním roce byla v srpnu ukončena výzva „Zlepšení kvality výuky na ZŠ Hořice, Komenského 338“ s reg. číslem č.   CZ.02.3.X/0.0/0.0/16-022/0001765. V rámci dotace pracovali na škole dva školní asistenti, probíhal klub zábavně logiky (šachy) a čtenářský klub. Škola využila část prostředků z výzvy na zlepšení vnitřního zařízení školy a  novou výpočetní techniku v rámci obnovy. I nadále se vedení školy snaží  získávat sponzorské dary od rodičů žáků a drobných podnikatelů města na ceny pro soutěžící žáky.

Žáci se snaží školu reprezentovat ve sportovních soutěžích, v olympiádách, matematických soutěžích a jiných v okresních a krajských kolech v recitačních  a pěveckých soutěžích. Ve zmiňovaném školním roce tyto snahy žáků byly značně redukovány epidemiologickou situací ve státě a celém světě. Z olympiád proběhla jenom školní kola. Sportovní soutěže se nekonaly vůbec.

Stránky www.zshorice.eu jsou průběžně inovovány a doplňovány. Škola má svoji stránku na Facebooku. Také i vývěsky a vitríny na škole jsou průběžně aktualizovány  Škola má zavedený systém ŠEPS na bezhotovostní platby rodičů (výlety, exkurze, divadelní představení aj.). Články v regionálním tisku, propagační materiál pro každý školní rok, vystoupení žáků na veřejnosti, dny otevřených dveří, slavnostní vyřazení žáků po ukončení povinné školní docházky v divadelním sále MÚ, to jsou další činnosti, které jsou v rámci propagace školy pravidelně realizovány. Partnerskými organizacemi jsou např. MP Hořice, MK Hořice, DK Hořice, SPŠ kamenická a sochařská Hořice, G,SOŠ, SOU a  VOŠ Hořice, PČR Hořice, Jičín a další.

 

V polovině února 2020 podala paní učitelka II. stupně  výpověď z pracovního poměru. Podle zákona č. 262/2006 Sb., ZP, §§ 50 a 51 důvod výpovědi nebyl sdělen. Tím začala běžet od

1. 3. 2020 2 měsíce výpovědní doba. Paní učitelka končila pracovní poměr na naší škole dnem

30. 4. 2020. V měsíci srpnu podala výpověď dohodou paní učitelka I. stupně. Paní učitelka dojížděla každý den a tak zaměstnání v místě bydliště bylo logické. Vedení školy vybralo nové aprobované pracovníky v rámci výběrových řízení.

 

 

Organizace školního roku

2019/2020

 

 

Organizace školního roku 2019/2020

 

 

 

Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2019
     I. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020
  II. pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020

 

Termíny vedlejších prázdnin:

Podzimní prázdniny-   úterý 29. října a středa 30.října 2019

   Vánoční prázdniny-     pondělí 23. prosince 2019 a skončí v            pátek 3.ledna 2020

                                     

/vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020/

 

Pololetní prázdniny-       pátek 31. ledna 2020

 

Jarní prázdniny-  pondělí 3. února 2020 -  až  neděle 9. února 2020

Velikonoční prázdniny- čtvrtek  9. dubna 2020 

 

 

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července  do pondělí 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1.září 2020.

 

Zápis do 1. ročníkuzákladního vzděláváníproběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona od 23. dubna do 24. dubna 2020.

 

Termíny pedagogických rad:

 

Úterý 27. 8. 2019 zahajovací PR

 

                              Úterý   26. 11. 2019  PR za I. čtvrtletí

 

                        Čtvrtek 23. 1. 2020  pololetní PR

 

                             Úterý 28. 4. 2020 PR za III. čtvrtletí

 

                       Úterý 23. 6. 2020 závěrečná PR

                                                                      

 

/ v případě nutnosti  projednání mimořádných závažných záležitostí školy  bude svolávána mimořádná PR/

 

 

Termíny třídních schůzek:

 

čtvrtek 12. 9. 2019           úterý  5. 5.2020

 

 

konzultační odpoledne:          čtvrtek  28.11. 2019

                                              

                           

 

                                              

Program schůzek bude /kromě informací o prospěchu a chování/ vždy upřesněn dle aktuálních potřeb.          

Veškeré informace o prospěchu a chování žáka mohou zákonní zástupce žáků získat kromě pravidelných schůzek také u jednotlivých vyučujících v době jejich konzultačních hodin nebo na základě telefonické dohody.

 

 

Školení BOZP a PO: proškolení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO  jen pro nové zaměstnance – termín bude určen.

 

 

Ochrana člověka za mimořádných situací:

 

Čtvrtek listopad 2019

Čtvrtek červen 2020

 

 

 

 

           

Volné dny vyhlášené ředitelem školy (§ 24 zákona 561/2004 Sb.,školský zákon, ve znění pozdějších předpisů)

 

 

31.10. – 1.11.2019  z důvodu školení zaměstnanců

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2019/2020 pro školní rok 2020/2021

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 671/2004 Sb.

 

Přijímací řízení na střední školy:

- termín pro podání přihlášek do 1.března 2020
- přihlášky do oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2019

 

 

 

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Pro přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 platí zejména:

přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se podávají do 30. listopadu 2019, resp. dle § 40 správního řádu do 2. prosince 2019 pro 1. kolo přijímacího řízení;

přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se podávají do 1. března 2020, resp. dle § 40 správního řádu do 2. března 2020 pro 1. kolo přijímacího řízení;

uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání s talentovou zkouškou a až na dva obory vzdělání bez talentové zkoušky; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí;

termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou je stanoven v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2020, pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2020;

 termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání v konzervatoři je stanoven v pracovních dnech od 15. do 31. ledna 2020;

 termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky v 1. kole přijímacího řízení je stanoven v pracovních dnech v období od 22. do 30. dubna 2020;

přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od 12. do 28. dubna 2020; v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Státní svátky České republiky

 

1. leden

Den obnovy samostatného českého státu

8. květen

Den vítězství

5. červenec

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. červenec

Den upálení Mistra Jana Husa

28. září

Den české státnosti

28. říjen

Den vzniku samostatného československého státu

17. listopad

Den boje za svobodu a demokracii

 

Ostatní svátky

 

1. leden

Nový rok

6.duben

Velikonoční pondělí

1. květen

Svátek práce

24. prosinec

Štědrý den

25. prosinec

1. svátek vánoční

26. prosinec

2. svátek vánoční

Součástí obsahu vzdělávání jsou státní svátky a jiné významné dny. K využití ve výuce vhodným způsobem odpovídajícím věku žáků zodpovídají vyučující v jednotlivých předmětech.

 

 

KAŽDOROČNĚ PŘIPOMÍNANÉ DNY A TÝDNY

27. ledna

Mezinárodní den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

21. února

Mezinárodní den mateřského jazyka

8. března

Mezinárodní den žen

21. března

Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace

22. března

Světový den vody

23. března

Světový den meteorologie

7. dubna

Světový den zdraví

23. dubna

Světový den knihy a autorských práv

3. května

Světový den svobody tisku

8. května

Vzpomínkový den na ty, kdo ztratili svůj život během druhé světové války

15. května

Mezinárodní den rodiny

17. května

Světový den telekomunikací

21. května

Světový den kulturní rozmanitosti

22. května

Mezinárodní den biologické rozmanitosti

29. května

Mezinárodní den mírových jednotek OSN

31. května

Světový den bez tabáku

5. června

Světový den životního prostředí

20. června

Světový den uprchlíků

26. června

Mezinárodní den proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi

11. července

Světový den populace

9. srpna

Mezinárodní den původního obyvatelstva

12. srpna

Mezinárodní den mládeže

23. srpna

Světový den na paměť obchodování s otroky a za jeho zrušení

8. září

Mezinárodní den gramotnosti

14. září – 16. září

Světový summit OSN

16. září

Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy

21. září

Mezinárodní den míru

poslední týden v září

Světový den námořnictva

1. října

Mezinárodní den seniorů

5. října

Světový den učitelů

9. října

Světový den pošty

10. října

Světový den duševního zdraví

12. října

Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof

16. října

Světový den výživy

17. října

Mezinárodní den za odstranění chudoby

24. října

Den Spojených národů

24. října

Světový den informací o rozvoji

24. října – 30. října

Týden za odzbrojení

16. listopadu

Mezinárodní den tolerance

20. listopadu (různí se)

Světový den dětí

21. listopadu

Světový den televize

25. listopadu

Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách

29. listopadu

Mezinárodní den solidarity s palestinským lidem

1. prosince

Světový den AIDS

2. prosince

Mezinárodní den za odstranění otroctví

3. prosince

Mezinárodní den lidí s postižením

5. prosince

Mezinárodní den dobrovolníků

7. prosince

Mezinárodní den civilního letectví

10. prosince

Den lidských práv

11. prosince

Mezinárodní den hor

18. prosince

Mezinárodní den migrantů

      

 Dr .Kamil Vávra, ředitel školy

Organizační schéma

 

Akce ve školním roce 2019/2020

 

ZÁŘÍ

2. 9.     Slavnostní zahájení školního ruku

5. 9.     Můj první gól – fotbalové hřiště – 1. – 3. tř.

6. 9.     Florbal v srdci Hořic – 1. – 2. tř.

11. - 13. 9.       Stmelovací pobyt Pecka – 6. A, B

12. 9.   Třídní schůzky – 1. st. – 15, 00 hod.

12. 9.   Třídní schůzky – 2. st. 15, 30 hod.

13. 9.   Vocelova HK – Den s námi – 9. tř.

13. 9.   Chovatelská výstava – 1. – 4. tř.

13. 9.   Dožínky HK – 5. tř.

20. 9.   Dopravní hřiště – 4. A

23. 9. Dopravní hřiště – 4. B

26. 9.   Vycházka + galerie Plastik – 5. tř.

30. 9. - 4. 10.   Anglický kurz – 9. tř.

 

16. 9., 23. 9., 30. 9. – Plavecký kurz – 3. tř.

19. 9., 26. 9. – Plavecký kurz – 2. A, B

 

 

ŘÍJEN

1. 10.   Muzeum Hořice – 2. B

1. 10.   Knihovna – 3. tř.

1. 10.   Divadlo Lakomec – 8. A, B

2. 10.   Muzeum Hořice – 2. A

2. 10.   Sběr starého papíru

8. 10.   Knihovna – Klíčování – 2. B

9. 10.   Knihovna – Klíčování – 2. A

9. 10.   Ekomládě – Zemědělská akademie – výběr 6., 7. tř.

9. 10.   RETROKVÍZ pro 9. tř. ZŠ Na Habru

10. 10.Exkurze Chlum – 7. A, B

11. 10.Beseda v knihovně – Hrátky s češtinou – 4. A, B

11. 10.Dopravní hřiště – 5. tř.

11. 10.Knihovna (Malý princ) – 6. A

14. 10.Knihovna (Zeď) – 8. B

16. 10.Knihovna (Zeď) – 8. A

16. 10. a 17.10.           Divadlo Malý princ – celá škola

17. 10.Knihovna (Pavel Čech) – 5. tř.

17. 10.  Florbal – turnaj – dívky 6., 7. tř.

18. 10. Knihovna (Zeď) – 7. A

21. 10.   Knihovna (Zeď) – 7. B

21. 10. – 24. 10. – Galerie Plastik – 1., 2. A, B, 3., 5., 6. A, B

22. 10.  Knihovna – 9. tř.

24. 10.ÚP Jičín – 9. tř.

24. 10.  Exkurze – Praha – 8. A, B

24. 10   Florbal – turnaj – chlapci 6., 7. tř.

29. 10 a 30. 10.  Podzimní prázdniny

31. 10.  Ředitelské volno

 

7. 10., 14. 10., 21. 10. - Plavecký kurz – 3. tř.

3. 10., 10. 10., 17. 10., 24. 10. - Plavecký kurz – 2. A, B

 

 

LISTOPAD

1.11.    Ředitelské volno

5. 11.   Florbal – turnaj – chlapci 8., 9. tř.

6.11.    Exkurze – výroba vánočních ozdob (Dvůr Králové nad Labem) – 1. stupeň

7.11.    Exkurze – Altran – 9. tř.

7.11.    Semiramis – preventivní program – 6. A,B

11. – 15. 11.    Projektový týden „Svoboda“

12.11.  Knihovna – Co je však největší – 6. A

15. 11.  Florbal – turnaj – chlapci 6., 7. tř.

19. 11.  Divadlo – Jak na obra (KD Koruna) – 2. A,B

19. 11.   Florbal - turnaj – chlapci 3. – 5. tř.

19. 11.   Polytechnická dílna – 1. tř.

20. 11.   Čtení pro MŠ – výběr žáků 2. stupeň

21. 11.   Knihovna – Lichožrouti – 5. tř.

21. 11.   Nácvik situace ohrožení – projektový den

25. 11.   Knihovna – beseda – 1. tř.

26. 11.    Den otevřených dveří

28. 11.    Špilarovi (diashow) – 7. – 9. tř.

28. 11.    Exkurze – Hvězdárna (Hradec Králové) – 6. A,B

28. 11.    Konzultační odpoledne

29. 11.     Exkurze – volba povolání – Hlušice – 8. A,B

 

4. 11., 11. 11., 18. 11., 25. 11. - Plavecký kurz – 3. tř.

7. 11., 14. 11., 21. 11., 28. 11. - Plavecký kurz – 2. A, B

 

 

PROSINEC

2. 12.   Exkurze - Vánoce na Hrádku u Nechanic – 1. stupeň

4. 12.   Divadlo – Od adventu do Tří králů – 1. stupeň

4. 12.   Klicperovo divadlo Hradec Králové – 1. představení – 8., 9. tř.

4. 12.   Čtení pro MŠ – výběr žáků 2. stupeň

5. 12.   Mikuláš, andělé a čert – 9. tř. pro 1. stupeň

9. 12.   Malá technická univerzita – 2. A,B

10. 12. Chemická olympiáda – výběr žáků 9. tř.

11. 12.Vánoční Praha, návštěva Muzea Smyslů – 7. A

16. 12.Exkurze – volba povolání - Programování 3D – Jičín – 8. A,B

17. 12.Exkurze - Vánoční ZOO ve Dvoře Králové n/L – 6. A,B

19. 12.Kino – filmové představení – celá škola

20. 12.Vánoční besídka tříd + návštěva kostela

 

5. 12., 12. 12., 19. 12. - Plavecký kurz – 2. A, B

 

 

LEDEN

10. 1.   Knihovna – Staré pověsti české a moravské – 6. A

29. 1.   Čtení pro domov důchodců -6. B

31. 1.   Pololetní prázdniny

 

9. 1., 16. 1., 23. 1., 30. 1.  - Plavecký kurz – 2. A, B

 

 

ÚNOR

3. 2. – 7. 2. Jarní prázdniny

13. 2.   Exkurze – Petrof Hradec Králové – 5. tř.

18. 2.   Informační schůzka o lyžařském kurzu – 7. A, B

19. 2.   Divadelní představení – Popelka – 1. tř.

20. 2.   Klicperovo divadlo Hradec Králové – Strýček Váňa – 2. představení – 8., 9. tř.

27. 2.   Semiramis – preventivní program – 6. A, B

27. 2.   Informační schůzka – škola v přírodě – 3. tř.

28. 2.   Návštěva muzea – 5. tř.

 

13. 2., 20. 2.  - Plavecký kurz – 2. A, B

 

 

BŘEZEN

1.- 6. 3   Lyžařský kurz (Strážné) – 7. A, B

4. 3.     Malá technická univerzita – 1., 2. A,B

6. 3.     Exkurze - Ostroměř – Štorch muzeum – 4. A, B

10. 3.   Matematika na gymnáziu – 5. tř.

10. 3.   Divadelní představení – Listování (Miletín) – 2. stupeň

13. 3.   Filmové představení – V síti – 2. stupeň

13. 3.    Knihovna – 4. A, B

16. - 20. 3.  Škola v přírodě – Horní Maršov – 3. tř.

19. 3.   KD Koruna – Škola hrou nadruhou – 2. A, B

25. 3.   Beseda – finanční gramotnost  (Pojistný systém) – 8. A, B

25. 3.   Divadlo – Ošklivé káčátko – 1. tř.

 

2. 3., 9. 3., 16. 3., 23. 3., 30. 3. – Plavecký kurz – 1. tř.

 

Od 11. 3. 2020 uzavření škol (COVID – 19) – akce neproběhly.

 

 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků – 1. pololetí                                                                              školní rok 2019/2020

datum

jméno

místo a čas konání

název

16. 10., 6. 11. 2019

Mgr. R. Babáková

Jičín 12,30-16,00

4-03-1-02  Podpora čtenářské gramotnosti na základní škole

22. 10. 2019

Mgr. Marie Baňacká

Jičín 8,30-12,00

4-05-1-02  Prvouka v základní škole

18. 11. 2019

Mgr. Lenka Černá

H. Králové 9,00-15,30

1-06-1-04  Matematická gramotnost mezipředmětově 

Mgr. Jana Fátorová

Hořice MAS Podchlumí

Komunitní kruh     17. 9. 2019

Hodnocení žáků s SVP     3. 10. 2019

Finské školství     10. 10. 2019

Kazuistika     5. 11. 2019

Komunikace mezi školou a rodičem 

20. 1. 2020

Respektovat a být respektován             13. 2. 2020

15. 10 2019

Mgr. Jaromíra Vávrová

Jičín 8,30-12,30

4-08-1-01  Netradiční jóga pro děti

 

 

 

 

18. 10.  2019

Alena Ježková

H. Králové 9,30- 16,00

1-13-1-02  Duševní rovnováha aneb Jak si udržet všech pět pohromadě

18. 10 2019

Marcela Sůvová

H. Králové 9,00-13,00

1-08-1-01  Jemná jógová cvičení

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 1. 2020

Mgr. Lenka Novotná

H. Králové 8,30-15,00

1-04-1-05  Inovativní metody ve výuce cizího jazyka

Komunitní kruh     17. 9. 2019

Kazuistika     5. 11. 2019

8. 11. 2019

Mgr. K. Donátová

H. Králové 9,00-13,00

1-08-1-02  Posilování vlastní váhou těla

11. 11. 2019

Mgr. P. Famfulíková

H. Králové 10,00-14,00

1-03-1-04  Využití online aplikací ve výuce

2. 12. 2019

Bc. Adéla Kalenská

Trutnov 12,30-16,00

2-04-1-03  Metodické postupy při výuce AJ na 1. stupni ZŠ

14. 1. 2020

Mgr. Vladimíra Krátká

H. Králové 9,00-13,00

1-04-1-07  Překonávání úskalí ve výuce ruštiny – praktické náměty

16. 10. 2019

Mgr. Kateřina Kupková

H. Králové 9,00-14,00

1-06-1-03  Podpora rozvoje matematické gramotnosti

8. 11. 2020

Ing. Simona Kroisová

H. Králové 9,00-13,00

1-05-1-02  Inspirace do hodin výchovy k občanství

 

 

 

 

Dle potřeby

Mgr. Petra Kunešová

 

 

Dle potřeby

Dr. Kamil Vávra

 

 

 

 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků – 2. pololetí                                                                               školní rok 2019/2020

datum

jméno

místo a čas konání

název

17. 3. 2020

Mgr. R. Babáková

Jičín 9,00-14,00

4-01-2-02  Proč dítě zlobí

22. 5. 2020

Mgr. Marie Baňacká

H. Králové 9,00-13,00

1-10-2-11  Muzikohraní. Drumbeny a perkusy

21. 5. 2020

Mgr. Lenka Černá

H. Králové 9,00-15,30

1-07-2-06  Enviromentální výchova netradičně a zajímavě 

16. 4. 2020

Mgr. Jana Fátorová

Jičín 9,00 – 15,00

4-01-2-03  Využití pohádkových motivů v práci s žáky s potřebou PO

 

4. 5. 2020

Mgr. Marie Matoušová

H. Králové 9,00 – 14,00

1-04-2-02  Metodické postupy při výuce AJ na 1. st. ZŠ

 

8. 4  2020

Mgr. Jaromíra Vávrová

Jičín 9,00-12,30

4-08-2-01  Vědomé cvičení pomáhá při učení (cvičení na židli)

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 5. 2020

Mgr. Ilona Doležalová

H. Králové 9,00 – 14,00

1-04-2-02  Metodické postupy při výuce AJ na 1. st. ZŠ

18. 5. 2020

Mgr. M. Kirchhofová

H. Králové 9,30 – 14,30

1-01-2-14  Školní preventivní program – příklady dobré praxe

19. 3. 2020

Ing. Simona Kroisová

H. Králové 9,00 – 14,00

1-01-0-07  Metody a formy práce při výchově k volbě povolání

11. 5. 2020

Mgr. Vladimír Lejsek

H. Králové 9,00 – 16,00

1-01-2-13  Období dospívání a komunikace s dospívajícími z pohledu psychologie

8. 4. 2020

Mgr. Zuzana Němcová

H. Králové 9,00 – 13,00

1-03-2-04  Podpora výuky ČJ na ZŠ

25. 5. 2020

Mgr. Lenka Novotná

Jičín 9,00-15,30

4-01-2-04  Řešení konfliktních vztahů ve třídě

 

 

 

 

31. 3. 2020

Mgr. Petra Kunešová

H. Králové 9,00 – 13,00

1-00-2-06  Vzdělávací program pro ZŘŠ - BAKALÁŘI

Dle potřeby

Dr. Kamil Vávra

 

 

 

Zpráva výchovné poradkyně za školní rok 2019 - 2020  2. stupeň 

Mgr. Ilona Doležalová

 

 -          Probíhala průběžná kontrola integrovaných žáků, zpracování podkladů ke kontrolním vyšetření, uplatňování inkluze v praxi, spolupráce s asistenty pedagoga a PPP Jičín, Hradec Králové, Semily a Jánské Lázně, aktualizace snímku školy, pomůcky k intervenci jsou hojně využívány, vše je řádně evidováno, pedagogické intervence a PSPP probíhaly pravidelně dle doporučení PPP Jičín, Hradec Králové a Semily.

 

-          V rámci Volby povolání se žáci 8. tříd účastnili 16.12. 2019 VOŠ a SPŠ Jičín, velmi zdařilého projektu 3D tisk a programování.

 

-          Úzká a pravidelná spolupráce s metodičkou prevence a třídními učiteli.

 

-        Zvýšená pozornost byla věnována komunikaci s rodiči a vysvětlování důležitosti společného postupu při řešení výchovných problémů žáků, ve snaze předejít školní neúspěšnosti žáků.

 

-          V důsledku opatření spojených s koronavirovou epidemií  COVID -19 byla věnována zvláštní péče právě žákům s podpůrnými opatřeními. Ve spolupráci s PPP Jičín probíhaly konzultace o odložených vyšetřeních žáků. Vyšetření byla realizována až v červnu. Byly odeslány formuláře kontroly a vyhodnocení žáků registrovaných v PPP Jičín, Hradec Králové a Jánské Lázně ke kontrole a vhodnosti nastavení. Žáci měli online hodiny navíc v době uzavření školy. Škola využívá firemní platformu Microsoft Teams pro komunikaci se žáky a rodiči a online výuce.

 

-        Zvýšená pozornost byla věnována žákům 9. ročníku, kteří se připravovali na přijímací zkoušky, nejprve doma v online hodinách, později ve škole 2x týdně. Přes tyto ztížené podmínky všichni žáci 9. ročníku vykonali přijímací řízení a byli přijati ke studiu.

 

 

Hořice 20. 10. 2020

 

 

ZHODNOCENÍ VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ 2019-2020  I. STUPEŃ

Mgr. Marie Matoušová

 

Po celý školní rok se práce výchovné poradkyně odvíjela na základě Plánu práce výchovného poradce a dle aktuálních potřeb. Byly řešeny zejména výukové potíže žáků.

Mírné výukové obtíže žáků jsou ošetřeny 1. stupněm pedagogické podpory, bez plánu pedagogické podpory. Vyučující poskytují žákům mírné úlevy a podporu dle uvážení. Rodiče jsou s tímto opatřením seznámeni a stvrzují podpisem svůj souhlas.

Pokud jsou tato opatření nedostačující, přistupuje se k vytvoření plánu pedagogické podpory s poskytováním rozsáhlejších úlev a pomoci, který je po třech měsících vyhodnocen. Buď je shledán jako dostačující, nebo je žák odeslán k vyšetření do PPP v Jičíně. Dále se žák vzdělává dle Doporučení z vyšetření a je vzděláván v hodinách pedagogické intervence nebo se vzdělává v hodinách speciálně pedagogické péče. Podle potřeby a doporučení je žákům vypracován nebo obnoven IVP.

V důsledku opatření spojených s koronavirovou epidemií byla věnována zvláštní péče právě žákům s podpůrnými opatřeními.

Ve spolupráci s PPP Jičín probíhaly konzultace o navrhovaných a odložených vyšetřeních žáků 1. stupně. Byla odeslána Sdělení o těchto žácích do PPP JC, vyšetření probíhala až v měsíci červnu.

Školou byly odeslány formuláře kontroly a vyhodnocení dětí registrovaných v PPP

a dětí registrovaných v SPC, nebylo možné se setkat s dětmi, rodiči a pracovnicemi PPP. V jednotlivě řešených případech bylo doporučeno pokračovat v nastavených opatřeních nebo byla navrženy změny a přešetření žáků.

 

Dbáme na zvýšenou pozornost při komunikaci s rodiči, vysvětlujeme důležitost společného postupu při řešení výchovných a výukových potřeb žáků.

 

Čtyři žáci 5. ročníku vykonali úspěšně přijímací zkoušky na Gymnázium v Hořicích.

 

Spolupracujeme s PPP, SPC,  PČR, Odborem sociální péče a právní ochrany dětí

Pracujeme s ochraňováním informací tak, aby nedošlo k jejich zneužití ve smyslu zákona č. 101/2000Sb.

 20.10.2020

 

 

 

Zpráva školního metodika prevence 21. 11. 2019

1. čtvrtletí školního roku 2019/2020

-          výkaz preventivních aktivit (VYNSPI) pro MŠMT za školní rok 2018/2019 uzavřen koncem září

-          PPŠ zaktualizován a předložen do sboroven

-          Spolupráce s PPP Jičín probíhá: okresní metodik prevence: Mgr. Lukáš Nálevka – Setkání metodiků prevence proběhlo 15. 10. 2019 v Jičíně

-          Mapování rizikového chování ve škole probíhá ve spolupráci s třídními učiteli

-          ŠPP:    

Členové

ředitel školy (PaedDr. K. Vávra),

zástupkyně ředitele (Mgr. P. Kunešová) – koordinátorka asistentů pedagoga,

výchovné poradkyně (Mgr. M. Matoušová pro I. st. A Mgr. I. Doležalová pro II. st.), metodička prevence  (Mgr. M. Kirchhofová),

vychovatelka školní družiny (A. Ježková).

Spolupráce

v případě nutnosti se jednotliví členové schází a domlouvají společný postup při řešení dané situace, jednání s rodiči v případě závažnějšího porušení pravidel, nutná spolupráce s třídními učiteli a informovanost

 

-          Řešení případy:

1) říjen:            VI. B – nekázeň a problémy se spolužáky,

                        VIII. B – napadení žáka jiným žákem mimo školní prostory a rozvrh

                        IX. tř. – napadení spolužáka mimo školní prostory a rozvrh

2) listopad:       V. a VIII. B – častá absence sourozenců ve škole s vlivem na prospěch žáků

                        VIII. B – problémy v rodině žáka, které se promítly do školního prostředí

                         

 

-          primární prevence:

a)       6. ročník (VI. A, B)  11. 9. - 13. 9. 2019

– stmelovací  pobyt žáků na Pecce: stmelovací aktivity pro částečně nově vzniklý kolektiv

b)      6. ročník (VI. A, B) 7. 11. 2019

– preventivní program SEMIRAMIS z. ú. – Program všeobecné primární prevence rizikového chování zaměřený na rizikové chování a zdravý životní styl

c)       Celá škola 21. 11. 2019 – Ochrana člověka za mimořádných událostí – nácvik situace ohrožení, evakuace školy, dopravní bezpečnost, SIZS (prevence rizikového chování na internetu: nprap. Aleš Brendl, beseda s městskou policií a s hasiči)

 

 

Zpráva školního metodika prevence 23. 1. 2020

1. pololetí školního roku 2019/2020

 

-          Spolupráce s PPP Jičín probíhá (okresní metodik prevence: Mgr. Lukáš Nálevka)

-          Mapování rizikového chování ve škole probíhá ve spolupráci s třídními učiteli a je pravidelně konzultováno s vedením školy a s ŠPP

-          Individuální výchovný plán – T. Čonka (VI. B) od 6. 1. 2020 (kontrola 3. čtvrtletí školního roku 2019/2020)

 

-          Řešení případy:

1) prosinec:      IV. B – situace, která vznikla doma u jednoho z žáků a pokračovala ve školním prostředí (řešeno PČR)

                        V. tř. – přepisování známek v ŽK

                        VIII. B – častá absence žákyně (řešeno se zákonnými zástupci a OSPOD)

 

2) leden:          V. tř. – absence žáka ve škole

VIII. B – častá absence žákyně (pokračující situace)

  

 

Zpráva školního metodika prevence

3. čtvrtletí školního roku 2019/2020

 

-          Pandemie Covid 19, od 11. března 2020 uzavření škol a zrušené povinné školní docházky

-          Spolupráce s PPP Jičín probíhá (okresní metodik prevence: Mgr. Lukáš Nálevka)

-          Spolupráce s organizací SEMIRAMIS (Motivační videa, metodiky)

-          Komunikace s kolegy prostřednictví Microsoft Teams

 

 

Zpráva školního metodika prevence 18. 6. 2020

4. čtvrtletí školního roku 2019/2020

 

-          Přetrvává zrušení povinné školní docházky

-          Od 11. 5. do 3. 6.  příprava 9. třídy na přijímačky (pondělí, středa)

-          Od 25. 5. návrat do škol některých žáků 1. stupně (každý den)

-          Od 8. 6. návrat do škol některých žáků 2. stupně (pondělí)

-          Poskytnuta metodika k návratu do škol

-          Spolupráce s PPP Jičín probíhá (okresní metodik prevence: Mgr. Lukáš Nálevka) – závěrečné hodnocení spolupráce (14. 5. odesláno e-mailem)

-          Hodnocení spolupráce s organizací Semiramis (9. 6. odesláno e-mailem)

-          Individuální výchovný plán – T. Čonka (VI. B) od 6. 1. 2020 (11. 3. 2020 pozastaveno)

 

-          Řešení případy:

1) leden:          VI. B – opakované pozdní příchody do školy

                        VIII. B – záškoláctví (řešeno se zákonnými zástupci, OSPOD, okresní soud v Jičíně)

                        IX. tř. – záškoláctví (řešeno se zákonnými zástupci a OSPOD)

 

2) únor:            IV. A – častá nekázeň a narušování vzdělávacího procesu

                        V. tř. – umístění žáka do střediska výchovné péči (Návrat HK)

VIII. B – častá absence žákyně (pokračující situace)

 

Hodnocení chování na vysvědčení:

VIII. B – 1x II. stupeň z chování (uspokojivé): Za 14 neomluvených hodin

IX. tř. – 1x III. stupeň z chování (neuspokojivé): Za 31 neomluvených hodin

 

 

 

 

 

%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%

ZŠ Hořice
Komenského 338
508 01 Hořice
493620043, 493623640

Tel.: 777 913 756
E-mail: hospodarka@zshorice.eu
Datová schránka: 3jimkqt
IČO
: 708 925 47

 

KONTAKT na pověřence školy:

Mgr. Pavla Marková, MBA

pmarkova@toppriority.cz

Základní škola Hořice, Komenského - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz